Hồ Chủ tịch tiếp các nhà báo (27-11-1950)

Thượng tuần tháng 11, sau phiên họp Hội đồng Chính phủ, chúng tôi và mấy anh em nhà báo ngoại quốc may mắn được phép gặp Hồ Chủ tịch.

Khi đến Phủ Chủ tịch, chúng tôi thấy Cụ đang cùng các nhân viên tǎng gia sản xuất, Cụ Chủ tịch rất mạnh khoẻ và vui vẻ.

Sau đây là những câu Hồ Chủ tịch trả lời cho những câu hỏi của chúng tôi:

Kết quả cuộc thắng lợi đó là ta đã:

– Tiêu diệt và bắt sống được nhiều quân và lính tinh nhuệ của giặc, làm cho giặc rất hoang mang.

– Thu được nhiều vũ khí Mỹ giúp cho giặc.

– Khôi phục được 5 tỉnh và nhiều nơi quan trọng.

Thắng lợi ấy vì mấy nguyên nhân:

Nhân dân ta rất hǎng hái giúp đỡ bộ đội, nhất là đồng bào Cao Bằng và mấy huyện Lạng Sơn. Hàng vạn phụ nữ đã thi đua trong việc vận tải.

Bộ đội ta rất dũng cảm và tiến bộ về mặt kỹ thuật. Chỉ huy ta rất kiên quyết;

– Các nơi hưởng ứng đều và tích cực;

– Chuẩn bị khá chu đáo.

Thắng lợi có hai ý nghĩa quan trọng:

– Lần này ta giành được quyền chủ động.

– Ta học được nhiều kinh nghiệm, nó sẽ giúp cho bộ đội ta tiến bộ nhiều hơn, mau hơn nữa.

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh rằng:

Sau thắng lợi này, một điều mà quân và dân ta phải giữ là tuyệt đối không được vì thắng lợi mà kiêu cǎng, chủ quan khinh địch. Trái lại, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, cẩn thận hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.

Đại biểu một nhà báo ngoại quốc hỏi: Phải chǎng thế là Tổng phản công đã bắt đầu?

Cụ Chủ tịch đáp: Bạn phải nhớ rằng kháng chiến của chúng tôi là trường kỳ kháng chiến. Chúng tôi còn phải kiên quyết vượt qua nhiều bước khó khǎn, phải động viên toàn dân chuẩn bị hơn nữa, phải cố gắng đánh nhiều trận thắng lợi hơn nữa, để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Về thành tích thi đua trong nǎm, Cụ nói:

Thành tích rất khá vì dân chúng rất hǎng hái, thí dụ:

– Bộ đội thi đua giết giặc lập công đã được kết quả thắng lợi vừa qua.

– Nhiều công nhân và nhà máy đã sản xuất quá mức đã định.

– Nông dân thì nhiều gia đình và nhiều địa phương tǎng gia sản xuất rất khá.

– Bình dân học vụ phát triển đều, nhiều tỉnh đã thanh toán xong nạn mù chữ.

Tuy vậy, phong trào thi đua vẫn còn nhiều khuyết điểm, như:

– Các cơ quan và các cán bộ đặt kế hoạch cũng như lãnh đạo chưa sát.

– Việc đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ còn kém.

– Việc tổng kết kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm cũng kém.

Chúng ta cố gắng sửa chữa những khuyết điểm đó – mà việc này các báo chí phải gánh một phần trách nhiệm – thì thi đua ái quốc chắc sẽ có những thành tích tốt đẹp gấp bội.

Nói chuyện đến đây, thì đã có nhiều vị cán bộ cao cấp chờ xin chỉ thị, cho nên chúng tôi phải xin lui.

Chúng tôi ra về với lòng vui vẻ và đầy tin tưởng vào những cuộc thắng lợi mà Hồ Chủ tịch đang lãnh đạo quân và dân ta chuẩn bị cho ngày mai.

Báo Sự thật, số 151, ngày 27-11-1950.
cpv.org.vn

Advertisement