Tích cực và nóng nảy (26-11-1953)

– Tính cực là bất kỳ việc gì cũng vui vẻ hǎng hái, có tinh thần phụ trách, vượt mọi khó khǎn, quyết làm tròn nhiệm vụ. Đối với mọi việc đều điều tra cẩn thận, nghiên cứu rõ ràng, dựa theo hoàn cảnh thiết thực, có kế hoạch, có từng bước, tỉnh táo, bền bỉ, không chủ quan. Thế là tích cực. Mà như thế thì mọi việc đều thành công.

– Nóng nảy là việc gì cũng chủ quan, không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, vội vàng, muốn làm cho mau, làm ẩu. Thiếu kiên nhẫn, thiếu tinh thần chịu khó.

Như người nông dân nọ: muốn lúa mau cao mau tốt bèn nắm lúa nhổ lên!

Làm việc mà nóng nảy, thì nhất định thất bại.

Nóng nảy là một thứ bệnh “tiểu tư sản”.

Tích cực là “gắn liền khí khái cách mạng với tinh thần thực tế”.

Chúng ta phải tránh tính nóng nảy, phải nâng cao tinh thần tích cực.

Tích cực, thì sẽ thành công,
Nóng nảy, kết quả sẽ không ra gì.

C.B.

Báo Nhân dân, số 150,
từ ngày 26 đến 30-11-1953.
cpv.org.vn

Advertisement