Thơ vịnh Vạn lý trường thành (6-7-1955)

Thính thuyết trường thành vạn lý trường,
Đầu liên Đông Hải vĩ Tây Cương,
Kỷ thiên bách vạn lao động giả,
Kiến trúc tư thành trấn nhất phương!

Tạm dịch là:

Thấy nói trường thành dài vạn dặm,
Đầu từ Đông Hải cuối Tây Cương.
Hàng ngàn trǎm vạn người lao động,
Xây đắp ngôi thành trấn một phương!

———————

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr.168.
cpv.org.vn