Cảm tưởng ghi trong sổ vàng lưu niệm tại Điện Cremli (13-7-1955)

Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mệnh vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt.

Ngày 13 tháng 7 nǎm 1955
HỒ CHÍ MINH

————————

Bản chụp bút tích lưu tại Viện Lịch sử Đảng.
cpv.org.vn

Advertisement