Hồ Chí Minh – Hình ảnh của Người

Người là một người Cộng sản Việt Nam, nhưng khi qua đời cả nhân loại khóc thương Người. Một nhà thơ ở Châu Phi xa xôi đã viết những dòng sau để vĩnh biệt Người:

“Trong cái thế kỷ bạo tàn này, hình ảnh của Người đã đem lại cho chúng ta những kẻ bị tước đoạt quyền làm người và quyền sống, niềm hi vọng và sức mạnh để chiến đấu cho nhân phẩm tự do.

Hồ Chí Minh!

Người là Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc và là một danh nhân văn hóa. Nhưng trước hết, trước mắt chúng ta, Người là hình ảnh của một con người”

qdnd.vn