Thư gửi Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5 (1-7-1956)

Thân ái gửi Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5,

Cải cách ruộng đất đợt 5 đã làm xong. Cán bộ đã về tổng kết. Bác thay mặt Đảng và Chính phủ hỏi thăm các cô, các chú và gửi lời an ủi gia đình những cán bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ.

Đợt 5 cải cách ruộng đất gay go phức tạp. Song nhờ chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ, nhờ nông dân hăng hái đấu tranh, đồng bào các từng lớp ủng hộ, nhờ cán bộ cố gắng công tác cho nên đã thu được thắng lợi căn bản to lớn:

Giai cấp địa chủ đã bị đánh đổ. Nông dân đã được ruộng cày và đã làm chủ ở nông thôn. Các tổ chức ở xã được trong sạch hơn, v.v. và bản thân cán bộ được thử thách, rèn luyện.

Những thắng lợi ấy có một ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nhưng đợt 5 cải cách ruộng đất phạm sai lầm cũng không ít, nó đã hạn chế một phần thành tích của chúng ta.

Trung ương đã tự phê bình.

Các cô, các chú cần phải kiểm điểm kỹ công tác của mình, đánh giá cho đúng thành tích và khuyết điểm. Chớ thấy thành tích mà kiêu. Chớ thấy khuyết điểm mà nản. Phải thành khẩn phê bình và thật thà tự phê bình để tiến bộ mãi.

Nghe nói có một số cán bộ lo: sau cải cách ruộng đất đợt 5 không biết mình sẽ làm việc gì.

Các cô, các chú chớ lo thiếu công việc mà nên lo làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ công việc gì Đảng và Chính phủ sẽ giao cho. Công việc rất nhiều vì chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, đấu tranh cho nước nhà thống nhất và giàu mạnh. Làm việc gì cũng là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Không phải vì địa vị; phải tránh tự mãn, công thần.

Trong cải cách ruộng đất đợt 5, các cô, các chú đã học tập tinh thần anh dũng chiến đấu của chiến sĩ Điện Biên Phủ, thì trong Hội nghị này, các cô, các chú cũng cần phải phát huy tinh thần chiến sĩ Điện Biên Phủ để tổng kết đợt 5 cho tốt.

Chúc các cô, các chú mạnh khoẻ, vui vẻ, tiến bộ.

Chúc Hội nghị tổng kết thành công.

Ngày 1 tháng 7 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

————————–

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn