Thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1956)

Thân ái gửi:

– Các cán bộ và chiến sĩ toàn quân,

– Các thương binh, bệnh binh và quân nhân phục viên.

Các đồng chí,

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân, tôi thân ái gửi lời hỏi thǎm các đồng chí.

Quân đội ta là một quân đội anh dũng, đã sinh ra và lớn lên trong cách mạng và kháng chiến. Qua bao nǎm chiến đấu hy sinh gian khổ và anh dũng, quân đội ta đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Từ khi hoà bình trở lại, quân đội tiếp tục lập nhiều thành tích trong công việc củng cố quốc phòng và giúp đỡ nhân dân, làm công tác địa phương.

Ngày nay nhân dân ta ở miền Bắc đã thoát khỏi ách đế quốc và phong kiến, nhưng nhiệm vụ xây dựng miền Bắc của chúng ta còn nặng nề, sự nghiệp đấu tranh để thống nhất nước nhà còn lâu dài và gian khổ.

Quân đội ta cần phải phát huy truyền thống cách mạng anh dũng và vẻ vang, nâng cao chí khí phấn đấu, giữ vững kỷ luật, đoàn kết trên dưới, đoàn kết quân dân, ra sức làm tròn mọi nhiệm vụ do Đảng và Chính phủ giao phó cho.

Các quân nhân phục viên, các thương binh, cần ra sức khắc phục khó khǎn, phát huy tính tích cực của mình trong sản xuất và mọi công tác khác.

Trong thời kỳ kháng chiến trước đây, ta đã từng gặp nhiều khó khǎn, nhưng do Đảng và Chính phủ lãnh đạo sáng suốt, quân và dân ta quyết tâm cho nên chúng ta đã thu được thắng lợi lớn.

Ngày nay trước mắt chúng ta còn có khó khǎn, nhưng thuận lợi có nhiều hơn trước. Với tinh thần quyết tâm và đoàn kết, chúng ta nhất định vượt được mọi khó khǎn, giành được thắng lợi to lớn hơn.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và tiến bộ.

Chào thân ái

Ngày 22 tháng 12 nǎm 1956
HỒ CHÍ MINH

————————

Báo Nhân dân, số 1022, ngày 22-12-1956.
cpv.org.vn