Lời phát biểu tại Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ sáu (26-12-1956)

Thưa Chủ tịch đoàn,

Thưa các vị đại biểu,

Nhân dịp Quốc hội ta khai mạc khoá họp lần thứ sáu, tôi trân trọng thay mặt Đảng và Chính phủ nhiệt liệt chào mừng Quốc hội, chào mừng các vị đại biểu.

Tôi cũng nhân dịp này gửi lời chào thân ái đến đồng bào miền Nam. Mặc dầu hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ta ở miền Nam luôn luôn hướng về Quốc hội, về Chính phủ, về Trung ương Đảng, một lòng một dạ cùng đồng bào miền Bắc ra sức đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ.

Quốc hội ta là Quốc hội của toàn dân, được bầu ra theo luật tuyển cử rất dân chủ: tự do, phổ thông, bỏ phiếu kín, mặc dầu hoàn cảnh nước ta lúc đó cách mạng mới thành công, nạn ngoại xâm đang đe doạ. Vì vậy, Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam.

Trải qua mấy năm nay, Quốc hội ta đã có những cống hiến to lớn và vẻ vang vào sự nghiệp đấu tranh của dân tộc:

Khi đứng trước sự đe doạ của thực dân xâm lược, Quốc hội ta đã cương quyết kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy kháng chiến chống nạn ngoại xâm. Quốc hội đã cùng với Đảng và Chính phủ lãnh đạo

toàn dân ta kháng chiến thắng lợi.

Giữa lúc kháng chiến đang rất gay go, trong khoá họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Luật Cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất cho nông dân, thực hiện người cày có ruộng. Nhờ đó, mà ngày nay nhiệm vụ cách mạng phản phong kiến ở miền Bắc chúng ta căn bản đã hoàn thành.

Trong khoá họp thứ bốn, Quốc hội ta đã thông qua chủ trương của Chính phủ ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Quốc hội ta đã nêu rõ con đường đấu tranh chính trị để giữ gìn hoà bình, thống nhất đất nước.

Quốc hội ta trong khoá họp thứ năm, đã thông qua chủ trương của Chính phủ về khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá ở miền Bắc. Chủ trương đó đã thu được nhiều kết quả sau hai năm cố gắng của đồng bào ta.

*
* *

Ngày nay, Quốc hội họp khoá thứ sáu giữa lúc tình hình trong nước và trên thế giới có những sự phát triển mới. ý nghĩa của những sự phát triển đó là:

– Trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc đang âm mưu gây ra những hành động xâm lược và phản cách mạng, hòng ngăn cản sự lớn mạnh của lực lượng xã hội chủ nghĩa và của phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng lực lượng xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng lớn mạnh, phong trào dân tộc giải phóng vẫn ngày càng lên cao, mặt trận hoà bình vẫn ngày càng mở rộng.

– Trong nước thì bên những thành tích đã thu được, công tác của ta có một số sai lầm khuyết điểm, kẻ địch đang lợi dụng tình hình để hòng gây thêm khó khăn cho ta. Nhưng nói chung, điều kiện thuận lợi của chúng ta là căn bản, khó khăn là tạm thời.

Hiện nay, cách mạng dân tộc – dân chủ nhân dân đã căn bản thành công ở miền Bắc. Chúng ta quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì thành tích của cải cách ruộng đất sẽ ngày càng phát huy. Việc khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá đã thu được nhiều kết quả. Năm nay, cả miền Bắc ta đã được mùa to. Chế độ dân chủ ngày càng phát triển. Quốc phòng ngày càng củng cố.

Đứng về cả nước mà nói, thì mặc dầu chính quyền Mỹ – Diệm đang gây cho chúng ta nhiều trở ngại, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh để thống nhất đất nước và đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ. Chúng ta tin tưởng miền Bắc nhất định ngày càng vững mạnh, đời sống ngày càng tươi vui, cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà là một cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ, song chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.

Khoá Quốc hội này là khoá Quốc hội phát triển dân chủ của Nhà nước, dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Ngày nay, trong điều kiện đế quốc đã bị đánh đổ, phong kiến đã bị tiêu diệt, sinh hoạt dân chủ đã được xây dựng từ Cách mạng Tháng Tám thành công phải được phát triển thêm. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường chuyên chính để làm cho chính quyền ta ngày càng thật sự là chính quyền của nhân dân, phục vụ nhân dân, chống lại kẻ thù của nhân dân.

Khoá Quốc hội này là khoá Quốc hội đoàn kết. ở đây, có đại biểu của tất cả các giai cấp yêu nước, của tất cả các dân tộc anh em, các tôn giáo, các đảng phái, của đồng bào Bắc, Trung, Nam. Tất cả chúng ta đều phải tăng cường đoàn kết. Đoàn kết để xây dựng miền Bắc vững mạnh, đoàn kết để đấu tranh thống nhất nước nhà. Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí, thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi nhất định về tay ta.

Tôi xin chúc khoá họp thứ sáu của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành công. Chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ.

—————————–

Đọc ngày 29-12-1956.
Báo Nhân dân, số 1030, ngày 30-12-1956.
cpv.org.vn