Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Hunggari (1) (18-2-1957)

Hỏi: Yêu cầu Cụ, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, cho biết ý kiến về những sự thay đổi gần đây nhất trong tình hình quốc tế, trước hết trong tình hình của phe xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là những biến cố ở Hunggari.

Trả lời: Tình hình thế giới gần đây, những điểm đáng chú ý là: phong trào giải phóng dân tộc càng phát triển, chủ nghĩa thực dân càng tan rã, sự đoàn kết càng chặt chẽ giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Đế quốc chủ nghĩa điên cuồng hoạt động hòng phá hoại chế độ dân chủ nhân dân ở Hunggari và hòng chia rẽ lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng đã thất bại. Nhân dân Việt Nam rất sung sướng thấy nhân dân Hunggari anh em, với sự giúp đỡ chính nghĩa của quân đội Liên Xô, đã đoàn kết chiến đấu đập tan những âm mưu đen tối đó của bọn đế quốc.

Hỏi: Theo những sự đổi mới của tình hình quốc tế, yêu cầu Chủ tịch cho biết ý kiến về những triển vọng về việc thực hiện thống nhất nước Việt Nam.

Theo ý Chủ tịch, tình hình quốc tế và sự phát triển hiện tại của tình hình chính trị ở châu á làm giảm bớt hay tăng thêm những khả năng thống nhất nước Việt Nam.

Trả lời: Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để thống nhất đất nước là một cuộc đấu tranh chính nghĩa. Hiện nay, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam; cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất của nhân dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần đoàn kết đấu tranh của toàn thể nhân dân Việt Nam từ Nam chí Bắc, với sự ủng hộ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước Á – Phi và toàn thể nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, cuộc đấu tranh đó tuy phải lâu dài và gian khổ song nhất định sẽ thắng lợi.

Hỏi: Yêu cầu Chủ tịch cho biết ý kiến về sự hoạt động của Chính phủ công nông cách mạng Hunggari nhằm củng cố và lập trên những cơ sở mới, sự trật tự của nền dân chủ nhân dân ở Hunggari.

Trả lời: Chính phủ công nông cách mạng Hunggari đã đạt được những thắng lợi căn bản: đập tan âm mưu phản cách mạng của bọn phản động tay sai của đế quốc và bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân. Thắng lợi ấy là nhờ ở sự đoàn kết đấu tranh của nhân dân Hunggari, sự giúp đỡ tận tình của các nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân anh em. Tôi tin chắc rằng trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Chính phủ công nông cách mạng Hunggari sẽ thu được nhiều thắng lợi hơn nữa trong việc xây dựng sự nghiệp vĩ đại xã hội chủ nghĩa.

Hỏi: Chủ tịch có gửi lời gì cho nhân dân Hunggari, trước tiên là cho công nhân, nông dân và trí thức tiến bộ không?

Trả lời: Nhân dân hai nước chúng ta cùng chung một lý tưởng và có những mối quan hệ hữu nghị hết sức bền vững dựa trên cơ sở tinh thần quốc tế vô sản. Nhân dân Việt Nam luôn luôn đồng tình và ủng hộ nhân dân Hunggari trong cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu thâm độc của đế quốc và xây dựng nước Hunggari vững mạnh. Tôi chúc những công nhân, nông dân và trí thức tiến bộ cùng với toàn thể nhân dân Hunggari đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng Công nhân xã hội và Chính phủ công nông cách mạng Hunggari sẽ đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội.

———————————————

Báo Nhân dân, số 1082, ngày 22-2-1957.

(1) Hội nghị Giơnevơ: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của một số nước họp từ ngày 26-4 đến ngày 21-7-1954 tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ). Hội nghị này được triệu tập theo chủ trương của Hội nghị Béclin nǎm 1954. Chương trình thảo luận của Hội nghị gồm 2 vấn đề: giải quyết hoà bình vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Do thái độ ngoan cố của Mỹ và các nước chư hầu đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, cuộc thảo luận về vấn đề Triều Tiên không thu được kết quả.

Ngày 8-5-1954, đúng một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương chính thức được Hội nghị Giơnevơ thảo luận. Phái đoàn Chính phủ ta do đồng chí Phạm Vǎn Đồng làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị với tư thế đoàn đại biểu của một dân tộc chiến thắng.

Tuyên bố chung của Hội nghị và Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết vào ngày 21-7-1954. Các nước tham gia Hội nghị đã cam kết thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia; quy định quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương và mỗi nước Đông Dương sẽ tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

Bản Tuyên bố chung còn ghi rõ, ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự và chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi đó là biên giới chính trị hoặc lãnh thổ và quy định ở Việt Nam cuộc Tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước sẽ được tiến hành vào tháng 7-1956. Tr.7.

cpv.org.vn