Lời kêu gọi nhân dịp 1-5 (1-5-1957)

Thưa đồng bào yêu quý,

Hôm nay, nhân dân ta cùng với nhân dân lao động thế giới vui vẻ chúc mừng 1-5 trong bầu không khí thắng lợi.

Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân do Liên Xô và Trung Quốc làm trụ cột, đoàn kết ngày thêm chặt chẽ. Lực lượng hoà bình thế giới ngày càng mạnh thêm. Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng sôi nổi.

Trong năm qua, phe đế quốc đã thất bại ở Hunggari, ở Ai Cập và ở nơi khác. Nhưng hiện nay chúng vẫn tìm cách khiêu khích, phá hoại và âm mưu gây chiến tranh. Nhân dân ta và nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, phải luôn luôn sẵn sàng phá tan mọi âm mưu mới của chúng.

Phe xã hội chủ nghĩa và lực lượng hoà bình dân chủ trên thế giới ngày càng đoàn kết, thì hoà bình nhất định thắng lợi.

*

*     *

Riêng về Việt Nam ta, từ ngày hoà bình lập lại, nhân dân ta đã cố gắng nhiều và đã thu được nhiều thành tích trong công cuộc củng cố miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Miền Bắc đã giải phóng khỏi ách thực dân và phong kiến. Chúng ta đang ra sức khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố quốc phòng, những thành tích của nhân dân ta là căn bản.

Chúng ta đang ra sức sửa chữa những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Do nhân dân ta tốt, cán bộ ta tận tuỵ, bước 1 sửa sai đã thu được kết quả khá. Chúng ta nhất định sửa chữa tốt những sai lầm vừa qua, để hoàn thành tốt cải cách ruộng đất.

ở miền Nam, mặc dầu đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng ra sức khủng bố, đàn áp, chúng sẽ không bao giờ làm yếu được tinh thần yêu nước, yêu hoà bình thống nhất của đồng bào ta. Nhân dân lao động và đồng bào ta ở miền Nam vẫn tiếp tục đấu tranh kiên quyết và bền bỉ, mở rộng mặt trận đoàn kết chống Mỹ – Diệm, đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, chống âm mưu tăng cường quân bị, chuẩn bị chiến tranh.

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta để lập lại quan hệ bình thường Nam Bắc, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, thống nhất nước nhà, là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, song nhất định thắng lợi.

Trên con đường tiến lên của cuộc đấu tranh cách mạng, chúng ta có những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, cũng như trong công tác chúng ta không hoàn toàn tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khó khăn, khuyết điểm đó là tạm thời. Chúng ta đoàn kết nhất trí, cả nước một lòng, thì khó khăn nhất định khắc phục được, khuyết điểm nhất định sửa chữa được. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay ta.

*

*     *

Năm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta là phải tập trung lực lượng thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1957 nhằm căn bản khôi phục kinh tế, đặt nền tảng tốt để tiến lên. Hoàn thành tốt kế hoạch đó tức là tiến thêm một bước củng cố miền Bắc, làm cho miền Bắc trở nên cơ sở ngày càng vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Muốn hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước, thì mỗi người chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là hai việc then chốt để khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, để cải thiện dần đời sống của nhân dân, để củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, để tăng cường lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà.

Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là hai việc cần thiết nhất để phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Để đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, mỗi người chúng ta phải nhận rõ: lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tuỳ khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà.

Mỗi người chúng ta phải nhận rõ: lao động – lao động chân tay và lao động trí óc – đều là vẻ vang, đáng quý. Chúng ta phải chống tư tưởng xem khinh lao động.

Các xí nghiệp, các cơ quan, các trường học, các đoàn thể… cần phải tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống mọi hành động tự do chủ nghĩa và dân chủ quá trớn.

Nếu đại đa số nhân dân ra sức sản xuất và tiết kiệm, mà có kẻ không ra sức lao động lại đầu cơ tích trữ, ăn cắp của công, hoặc lãng phí công sức và của cải của nhân dân, thì sản xuất và tiết kiệm sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, chống đầu cơ tích trữ, chống tham ô lãng phí cũng là một nhiệm vụ chung của cán bộ và nhân dân.

Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp là lao động cần cù, sinh hoạt giản dị, lại có tinh thần yêu nước nồng nàn. Chúng ta cần phát huy truyền thống và tinh thần ấy. Cán bộ phải ra sức tuyên truyền giải thích và làm gương mẫu. Khi mỗi một đồng bào đều hiểu rằng tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm tức là yêu nước, tức là ích nước lợi nhà, thì phong trào ấy nhất định sẽ lan rộng ăn sâu, nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

*

*     *

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời:

– Khen ngợi các anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và anh chị em công nhân đang hăng hái thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1957.

– Khen ngợi các cán bộ và bà con nông dân đang đẩy mạnh sửa sai kết hợp với tăng gia sản xuất ở nông thôn.

– Khen ngợi cán bộ lao động trí óc đang ra sức đóng góp tài năng vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá của nước nhà.

– Hỏi thăm đồng bào lao động chân tay và lao động trí óc ở miền Nam đang đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng.

– Chúc mừng kiều bào lao động nước ngoài.

– Chúc mừng nhân dân lao động các nước anh em, các nước láng giềng và các nước trên thế giới.

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm!

—————————–

Báo Nhân dân, số 1150, ngày 1-5-1957.
cpv.org.vn

Advertisement