Nói với đồng bào Việt Nam qua Đài phát thanh Mátxơva (14-7-1957)

Thưa đồng bào,

Sáng hôm nay, chúng tôi đến thǎm cuộc triển lãm nông nghiệp và công nghiệp ở Mátxcơva của Liên Xô. Công nghiệp và nông nghiệp của Liên Xô tiến bộ rất nhanh và rất nhiều. Sự tiến bộ đó chẳng những làm tǎng tiến hạnh phúc của nhân dân Liên Xô mà đồng thời lại tǎng tiến hạnh phúc của nhân dân đại gia đình xã hội chủ nghĩa chúng ta và nhân dân toàn thế giới.

——————————–

Đọc ngày 14-7-1957.
Báo Nhân dân, số 1225, ngày 16-7-1957.
cpv.org.vn