Lời phát biểu trong lễ đón tiếp tại sân bay Vácsava (Ba Lan) (21-7-1957)

Hai nước Việt Nam và Ba Lan tuy xa cách nhau muôn dặm nhưng lòng chúng ta rất gần gũi nhau vì chúng ta đều chung một mục đích là xây dựng chủ nghĩa xã hội và giữ gìn hoà bình thế giới. Mối tình đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta đã gắn bó và ngày càng phát triển và củng cố.

Trong những nǎm kháng chiến, nhân dân Việt Nam đã được nhân dân Ba Lan ủng hộ. Từ khi hoà bình lập lại, chúng tôi lại được nhân dân Ba Lan hết lòng giúp đỡ trong việc xây dựng kinh tế và phát triển vǎn hoá.

Là một nước đại biểu trong Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện đình chiến ở Việt Nam, Ba Lan đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ, bảo đảm hoà bình ở Việt Nam và ở Đông Dương.

Nhân dân Việt Nam biết ơn sâu sắc những sự giúp đỡ khảng khái ấy của nhân dân, Đảng và Chính phủ Ba Lan. Chúng tôi hết sức vui mừng thấy rằng trong thời gian qua, nhân dân Ba Lan dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan đã khắc phục rất nhiều khó khǎn và đã thu được nhiều thành tích vẻ vang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tích đó đã góp phần tǎng cường sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Tôi xin thành thật cám ơn sự đón tiếp thân thiết và long trọng của các đồng chí và của nhân dân Ba Lan anh em.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ba Lan muôn nǎm!

Tình hữu nghị giữa nhân dân các nước phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

—————————–

Đọc ngày 21-7-1957.
Báo Nhân dân, số 1232, ngày 23-7-1957.
cpv.org.vn