Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 8)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 8, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân dân Hưng Yên cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” ngày 1-8-1966 đã bắn rơi một máy bay Mỹ.

– Bác Hồ với Hải Hưng, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng và Sở văn hoá – Thông tin Hải Hưng, 1979, tr. 55-56.

Tháng 8, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Sở Công an Hà Nội. Người biểu dương những thành tích của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; không ngừng học tập, rèn luyện để ngày càng trưởng thành; tích cực bồi dưỡng lực lượng dân phòng làm công tác phòng cháy chữa cháy.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo kết quả chuyến đi công tác tại Liên Xô và Trung Quốc.

– Báo Nhân dân, số 4503, ngày 5-8-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 114.

– Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

Tháng 8, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về tình hình quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

Tháng 8, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô N.V.Pốtgoócnưi, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A.N.Côxưghin nhân dịp ông được bầu lại giữ chức vụ cũ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về nhân sự.

– Báo Nhân dân, số 4504, ngày 6-8-1966.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

Tháng 8, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Hải Phòng. Người biểu dương quân dân Hải Phòng chiến đấu dũng cảm từ ngày 2 đến ngày 5-8 đã bắn rơi chín máy bay Mỹ và căn dặn phải nêu cao tinh thần cảnh giác, lập nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất và chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4505, ngày 6-8-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 115.

Tháng 8, trước ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho ba trí thức có nhiều thành tích trong công tác và ba phụ nữ dũng cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4505, ngày 7-8-1966.

Tháng 8, trước ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho năm Hoa kiều có nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

– Báo Nhân dân, số 4507, ngày 9-8-1966.

Tháng 8, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đoàn đại biểu công an Cuba. Người lên án tội ác của đế quốc Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, nhất là từ khi chúng phát động cuộc “chiến tranh cục bộ”57, trực tiếp đưa quân Mỹ và chư hầu vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể của các chiến sĩ công an đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam và Cu Ba:

1. Lực lượng công an và phong trào cách mạng các nước cần phải tăng cường trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

2. Tính hơn hẳn của tổ chức công an cách mạng đối với tổ chức công an địch là công an cách mạng được lòng dân.

3. Phong trào cách mạng thế giới do các đảng cộng sản và công nhân lãnh đạo cần đoàn kết thống nhất để chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình.

4. Lực lượng công an phải quán triệt đường lối của Đảng trong công tác, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và dựa vào quần chúng nhân dân.

5. Lực lượng công an phải đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, đoàn kết quần chúng.

6. Nhân dân và lực lượng công an Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, ủng hộ nhân dân và lực lượng công an Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7. Trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba phải vận dụng sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể mỗi nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Cônggô A.Numađalay nhân kỷ niệm lần thứ ba ngày Quốc khánh nước này.

Cùng ngày, bài thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Ký Mao Chủ tịch“, đăng trên Nhân dân nhật báo (Trung Quốc):

            “Hân văn Nhẫn sướng vịnh Trường Giang,           

            Quần chúng hoan hô Nhẫn kiện khang.

            Ngã tại Việt Nam mang kháng Mỹ,

            Dao chúc Nhẫn “vạn thọ vô cương” 4).

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 69-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho chuyên gia Liên Xô, kỹ sư trưởng A.V.Alếchxâyêvích đã giúp Việt Nam xây dựng công trình thuỷ điện Thác Bà.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 116-120.

– Báo Nhân dân, số 4513, ngày 15-8-1966.

– Hồ Chí Minh: Tuyển tập văn học, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, t.3, tr. 229-230.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 8, ngày 10

Bài viết Tổng Giôn đã phạm tội ác tày trời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh La Lập, đăng báo Nhân dân, số 4508.

Bài báo cho biết Tổng thống Mỹ L.Giônxơn cho rằng chiến tranh Việt Nam là do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gây ra, còn Chính phủ Mỹ theo đuổi chiến tranh vì mục tiêu hòa bình; không quân Mỹ chỉ đánh phá các mục tiêu quân sự, quân đội Mỹ và chư hầu tay sai ở miền Nam đang thắng lớn, v.v.. Đó là những hành động dối trá và bài báo lên án những tội ác dã man, vô nhân đạo của Mỹ đối với nhân dân miền Bắc như bắn phá các bệnh viện, trong đó có bệnh viện phong và chỉ rõ những thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4508, ngày 10-8-1966.

Tháng 8, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu cho hai lái xe dũng cảm trong công tác và phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4510, ngày 12-8-1966.

Tháng 8, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan Étoa Ôkháp, nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của Chủ tịch.

– Báo Nhân dân, số 4534, ngày 6-9-1966.

Tháng 8, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia A.Xucácnô nhân kỷ niệm lần thứ 21 ngày Quốc khánh nước này.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 121.

Tháng 8, trước ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu cho sáu phụ nữ miền núi có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Cùng ngày, Người gặp các nhà văn miền Nam Trần Đình Vân và Phan Tứ ra thăm miền Bắc.

– Báo Nhân dân, số 4515, ngày 17-8-1966.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ nhà báo Pháp Mađơlen Rípphô.

Cùng ngày, Người ký Lệnh số 70-LCT, thưởng một Huân chương Quân công hạng Ba và 30 Huân chương Chiến công cho 31 đơn vị quân đội, dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, ngày 19

Bài viết Mặt trận số 2 chống đế quốc Mỹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4517.

Bài báo nêu rõ sau Việt Nam, nước Mỹ đã trở thành mặt trận số 2 chống chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tại nước Mỹ, do tệ phân biệt chủng tộc nên người da đen luôn luôn bị ngược đãi. Số binh lính Mỹ da đen bị thương và chết ở Việt Nam cũng nhiều hơn số binh lính da trắng. Vì vậy, phong trào đấu tranh của người da đen ở Mỹ ngày càng lên cao. Những cuộc biểu tình của người da đen đòi rút quân đội Mỹ ở nước ngoài về nước đã diễn ra ở 20 thành phố. Có cuộc biểu tình thu hút năm vạn người tham gia, họ đã dùng vũ lực để chống lại cảnh sát.

Cùng ngày, Người gửi thư chia buồn tới gia đình nghệ sĩ Tạ Duy Hiển và Đoàn xiếc nhân dân Trung ương về việc nghệ sĩ Tạ Duy Hiển từ trần. Người viết: “Được tin cụ Tạ Duy Hiển vừa qua đời, Bác rất thương tiếc. Bác thân ái gửi lời chia buồn đến gia quyến cụ Tạ và đến Đoàn xiếc nhân dân trung ương”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Quảng Ninh đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 71-LCT, thưởng hai Huân chương Chiến công cho hai cán bộ Chi cục xăng dầu Nghệ An, thuộc Tổng cục vật tư, đã dũng cảm cứu tài sản của Nhà nước; truy tặng ba Huân chương Chiến công cho ba cán bộ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Lệnh số 72-LCT, thưởng sáu Huân chương Chiến công cho hai đơn vị, ba cán bộ và một chiến sĩ công an đã anh dũng cứu tài sản của Nhà nước trong các trận chiến đấu ngày 26-6 và 7-7-1966.

– Báo Nhân dân, số 4517, ngày 19-8-1966; số 14174, ngày 5-2-1994.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 122-125.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 8, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 73-LCT, cử ông Nguyễn Việt Dũng làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

Cùng ngày, Người tiếp Đoàn nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Xã hội Nhật Bản do hạ nghị sĩ Tatê Canêgirô dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, trước ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho ba thủy thủ đã dũng cảm bảo vệ tàu thuyền, hàng hóa phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4519, ngày 21-8-1966.

Tháng 8, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Rumani Nicôlaiê Xêauxêxcu, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Kicuxtôlíp, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Iông Ghêoócgơ Maoơ nhân kỷ niệm lần thứ 22 ngày Quốc khánh nước này.

– Báo Nhân dân, số 4521, ngày 23-8-1966.

Tháng 8, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ.

– Báo Nhân dân, số 4522, ngày 24-8-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 126.

Tháng 8, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo Đảng tiếp Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Pháp do Uỷ viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, Uỷ viên Ban thư ký Tổng Liên đoàn Gioocgiơ Xêghi dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4524, ngày 26-8-1966.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho bốn cán bộ và xã viên hợp tác xã có nhiều thành tích trong công tác quản lý và sản xuất.

– Báo Nhân dân, số 4523, ngày 25-8-1966.

Tháng 8, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về việc Đảng Cộng sản Rumani đề nghị sang thăm Việt Nam.

Cùng ngày, Người tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Mali Tađiani Ghítxơ mới sang nhậm chức tại Việt Nam.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, trước ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho sáu công nhân có nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4527, ngày 29-8-1966.

Tháng 8, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe báo cáo kết quả của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu đi thăm Liên Xô, Trung Quốc.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 8, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhật – Việt hữu nghị do ông Ôgia Xuxumu dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, trước ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho bốn chiến sĩ nấu ăn có nhiều thành tích trong công tác.

– Báo Nhân dân, số 4529, ngày 31-8-1966.

_______________________

Chú thích: Từ tháng 5 đến tháng 8 (Năm 1966)

1) Ngày 27-6-1966, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cử đoàn cán bộ gồm 40 người do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu ra Thái Bình tham quan và học tập kinh nghiệm thâm canh lúa. Trên đường trở về, ngày 6-7-1966, Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp.

2) Hội nghị khai mạc ngày 30-7-1966, tại Nhật Bản.

3) Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu được Ban Thường vụ Khu uỷ Khu V cử ra báo cáo với Trung ương Đảng về tình hình Khu V và kết hợp nghỉ ngơi chữa bệnh.

4) Gửi Mao Chủ tịch

      “Vui nghe, Người bơi thoả Trường Giang,

      Quần chúng mừng Người được kiện khang.

Tôi ở Việt Nam lo đánh Mỹ,

      Xa chúc Người “vạn thọ vô cương”.

                                          (Bản dịch của Phan Văn Các)

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)