Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân một nhân cách trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

Lời của Bác - Lời của non sôngTrước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một nhân cách vĩ đại – trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Khoảng thời gian mà Bác dành để viết Di chúc là thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta chưa đến ngày toàn thắng; đang phải kinh qua nhiều khó khăn, gian khổ; nhiều hy sinh, mất mát. Niềm mong mỏi của Bác lúc bấy giờ là nước nhà được tự do, độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Thật vĩ đại biết bao, khi một người biết rằng cuộc sống của mình cũng chỉ còn được tính bằng tháng, bằng năm, sức khỏe càng ngày càng thấp vẫn canh cánh một nỗi lo không biết mình còn phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa. Thực sự chỉ có những vĩ nhân, những con người suốt cuộc đời dành cho dân, cho nước mới dành trọn những tháng năm cuối đời tổng kết và rút ra những luận điểm cô đọng, súc tích chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người một cách triệt để.

Nghiên cứu, tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy điểm nhấn của Bác đó là: “Trước hết nói về Đảng”. Đảng là đội tiền phong; bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chỉ có Đảng thực sự vững mạnh mới là người chỉ đường, dẫn lối cho toàn dân, toàn quân ta đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Vì vậy, những lời nói về Đảng vừa là lời căn dặn vừa là sự tổng kết chỉ ra quy luật sống còn của một Đảng Mác – xít. Đảng chỉ thực sự xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân lao động khi toàn Đảng “đoàn kết chặt chẽ, một lòng phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở toàn tâm, toàn ý đặt lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, không vụ lợi, thực dụng, toan tính cá nhân. Chỉ có một Đảng như vậy mới thực sự tập hợp được toàn thể nhân dân lao động, tạo thành sức mạnh không gì ngăn cản nổi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Cùng với sự quan tâm xây dựng đội tiền phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành phần lớn nói về “công việc đối với con người”. Tổng hợp các lần viết khác nhau của Bác mới thấy rõ, hiếm có một vĩ nhân nào lại quan tâm sâu sắc đến mọi tầng lớp nhân dân đến thế. Dẫu biết rằng, thời gian không còn được bao nhiêu, sức khỏe càng ngày càng thấp nhưng trong tâm hồn vĩ đại của Người, từ “những người đã hi sinh một phần xương máu cho Tổ quốc”, cha mẹ, vợ con của họ; “những chiến sỹ trẻ trong các lực lượng vũ trang”, “thanh niên xung phong”; “những phụ nữ đảm đang”; những người “nông dân” chân lấm tay bùn… vẫn biểu hiện là những người đã ngày đêm ra sức góp công, góp của, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, không ngại hy sinh xương máu của mình cho cách mạng.

Ngay cả đến những lời cuối cùng, khi nói về việc riêng, Người chỉ tiếc nuối không còn được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi người, mỗi tổ chức Đảng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; phải thực sự kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Tích cực học tập, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Kiên quyết đấu tranh với những gì là cũ kỹ, lạc hậu để tự mình đổi mới, tự mình vươn lên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời, phải tích cực, nhạy bén đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, sự độc đoán, chuyên quyền, tham ô, nhũng nhiễu nhân dân, chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thường xuyên gắn bó với quần chúng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân.

Theo Đại tá, TS Cao Xuân Trung
Báo Bắc Ninh online
Huyền Trang (st)

Advertisement