Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch số 226/KH-HNBVN về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Sau khi được nghiên cứu, quán triệt, nhiều Hội xây dựng chương trình hành động chung và hội viên cũng đăng ký thực hiện theo chỉ tiêu riêng của từng hội viên.

Ở Trung ương, các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc, ngoài việc xây dựng, phổ biến nội dung các văn bản đến cán bộ, hội viên và tổ chức học tập các chuyên đề, còn xây dựng Bộ Quy tắc tác nghiệp nhằm hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của những người làm báo trong Đài theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, gắn với quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Ở địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí căn cứ Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy và Kế hoạch số 226/KH-HNBVN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nhiều Hội có văn bản hướng dẫn đến Chi hội tổ chức cho cán bộ, hội viên gắn việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tại đơn vị với nhiệm vụ chính trị của của Hội và của từng cơ quan báo chí, từng hội viên có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, trong đó hội viên là đảng viên phải thể hiện tính tiên phong, luôn đi đầu đảm nhận những công việc khó, ủng hộ cách làm mới, thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không quan liêu.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã sáng tạo hàng nghìn tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tác phẩm tập trung ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phản ánh sinh động việc tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các địa phương, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong cả nước; biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt, phê bình những nơi làm chưa tốt; giới thiệu những kinh nghiệm tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội lựa chọn hơn 300 tác phẩm gửi về dự thi Giải thưởng về sáng tạo sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để Hội Nhà báo Việt Nam thẩm định.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn nhiều Hội chưa chỉ đạo các Chi hội trực thuộc xây dựng được chương trình, nội dung cụ thể cho hội viên. Việc kiểm tra, theo dõi việc “làm theo” ở một số hội viên, nhà báo chưa được thường xuyên, liên tục và chưa trở thành hành động tự giác, phong trào chưa rộng khắp, một số ít các nhà báo chưa xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày của mình. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong các Liên chi hội, Chi hội cũng còn một số mặt hạn chế. Việc xác định mục tiêu đối với việc học tập và làm theo Bác ở nhiều đơn vị còn chung chung, trừu tượng, khó có cơ sở để đánh giá, kiểm tra mức độ đạt được ở mức nào.

Theo nguoilambao.vn
Vkyno (st)