Ngày 13 tháng 10 – “Chính phủ nhân dân sẽ tận tâm giúp giới công thương”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ ba, 13/10/2009, 01:12 (GMT+7)

Cách đây 86 năm, ngày 13-10-1923, Nguyễn Ái Quốc lần thứ 2 phát biểu tại diễn đàn Hội nghị Quốc tế Nông dân trong phiên họp thứ 7, tố cáo các tội ác man rợ của chủ nghĩa đế quốc với nông dân ở các thuộc địa và kết luận: “Quốc tế của các đồng chí chỉ trở thành một quốc tế thật sự khi mà không những nông dân phương Tây, mà cả nông dân ở phương Đông, nhất là nông dân ở các thuộc địa, là những người bị bóc lột và áp bức nhiều hơn các đồng chí, đều tham gia Quốc tế của các đồng chí”.

Ngày 13-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trên báo Cứu Quốc “Thư cho giới công thương Việt Nam”, trong đó có đoạn: “Hiện nay Công Thương Cứu quốc Đoàn đương hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt… Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới Công Thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập Công Thương Cứu quốc Đoàn cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân”.

Chính những tư tưởng được thể hiện trong bức thư này là cơ sở để từ năm 2004, Chính phủ đã công nhận ngày 13-10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Ngày 13-10-1949, Bác gửi thư tới “các võ quan và các chiến sĩ Đội quân Bắc Phi Độc lập” xác định: “Người Việt Nam, người Bắc Phi cũng như những người bạn ở các thuộc địa Pháp khác, chúng ta đoàn kết chặt chẽ và có chung một lý tưởng: đập tan chế độ thực dân Pháp và giành độc lập… Cuộc chiến thắng của Việt Nam sẽ giúp cho các bạn chiến thắng sau này…”.

Cùng ngày, báo Cứu Quốc đăng bài Bác trả lời nhà báo A.Steele của tờ “New York Herald Tribune” của Mỹ đề cập tới rất nhiều vấn đề. Về việc thành lập một khối liên hiệp đồng minh giữa các nước châu Á, Bác cho rằng: “Bất kỳ sự liên hợp hay đồng minh nào nhằm mục đích làm cho các nước giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác thân thiện với nhau để bảo vệ độc lập, hòa bình và dân chủ đều là tốt cả”.

Về những chính sách đối nội, Bác khẳng định: “Những sự cải cách xã hội mà nhân dân Việt Nam đang thực hiện là đủ ăn, đủ mặc và đủ điều kiện để học tập. Những thắng lợi đã đạt được là: thủ tiêu xong một phần nạn mù chữ, nạn hút thuốc phiện, cờ bạc và các hủ tục khác, thắng nạn đói…”.

Cuối cùng, Bác đặt vấn đề: “Tôi muốn hỏi nhân dân Mỹ một câu này: Nếu Pháp hoặc một ai khác xâm phạm nước Mỹ, giết người, đốt phá thành phố và làng mạc Mỹ, với mục đích là để bắt Mỹ làm nô lệ, thì nhân dân Mỹ sẽ đối phó như thế nào?”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement