Thư gửi PH.Bi-u (8 – 1927)

Đồng chí thân mến,

Nhờ đồng chí nói với nữ đồng chí thay chị Mácgô rằng, nếu tôi có thư từ gì xin gửi theo địa chỉ dưới đây:

ái Quốc

Krưm – Eppatôria
Nhà an dưỡng Lênin.
Xin chào tất cả
Tháng 8 nǎm 1927

Bưu ảnh của Nguyễn Ái Quốc
gửi Francois Billoue (bản tiếng Pháp).

Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
cpv.org.vn