Tức cảnh Pác Bó

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau mǎng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Tháng 2 nǎm 1941

———————-

Theo bài in trong tập Thơ.
In trong sách: Hồ Chí Minh, Thơ,
Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1970, tr. 10
cpv.org.vn