Chiến thuật du kích (Quyển II) (28) (1942)

Việt Minh xuất bản nǎm 1942

Theo sách Việt Minh xuất bản

28. Chiến thuật du kích: Một trong những tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về quân sự. Hiện nay mới tìm thấy cuốn Chiến thuật du kích (quyển II) do Việt Minh xuất bản nǎm 1942. Ngoài ra còn thấy cuốn Chiến thuật du kích (quyển IV) do Việt Minh xuất bản nǎm 1944 (viết về: phòng ngự, đánh đuổi, rút lui) và Chiến thuật du kích (Tủ sách giải phóng), Việt Minh xuất bản nǎm 1945 (viết về: Công tác phá hoại in kèm Điều lệ của Tiểu tổ du kích). Cuốn Chiến thuật du kích (quyển II) xuất bản nǎm 1942 được Việt Minh xuất bản lại nǎm 1944 dưới tên gọi là Cách đánh du kích (quyển II). (Đến tháng 11-1945, cuốn sách này được Việt Minh Nghệ An tái bản). Cách đánh du kích (quyển II) có nội dung đúng như Chiến thuật du kích (quyển II) xuất bản nǎm 1942. Vì vậy, trong lần xuất bản này chỉ sử dụng cuốn Chiến thuật du kích (quyển II) do Việt Minh xuất bản nǎm 1942. Hai cuốn Chiến thuật du kích trên đây, mới tìm được, để ở phần Phụ lục.

Tất cả các cuốn sách đã tìm thấy đều viết ngắn gọn, giản dị nhưng đầy đủ, phù hợp với việc huấn luyện quân sự và điều kiện hoạt động của thời kỳ này.

Chiến thuật du kích do Việt Minh xuất bản tháng 5-1944 là sự tổng hợp và phát triển nội dung của các cuốn trên. Đó là cuốn sách chi tiết nhất về chiến tranh du kích, gồm 13 chương và được sử dụng để huấn luyện cho cán bộ quân sự (Tủ sách cán bộ) trong thời gian chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám. Tr.247.

cpv.org.vn