Long An Lưu sở trưởng – Sở trưởng Long An họ Lưu

LONG AN LƯU SỞ TRƯỞNG

Biện sự nhận chân Lưu sở trưởng,
Nhân nhân tán tụng nhĩ công bình;
Vǎn tiền lạp mễ đô công bố,
Can tịnh tù lung hảo vệ sinh.

SỞ TRƯỞNG LONG AN-HỌ LƯU

Sở trưởng họ Lưu giải quyết công việc
thận trọng, đúng đắn,
Mọi người đều khen ông công bằng;
Đồng tiền, hạt gạo đều công bố,
Nhà lao sạch sẽ hợp vệ sinh.

———————–

Làm việc đúng thay Lưu sở trưởng
Ai ai cũng bảo bác công bình;
Đồng tiền, bát gạo đều công bố,
Sạch sẽ, lao tù rất vệ sinh.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn