Nâng cao vai trò của phụ nữ

Đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Vì vậy, chỉ hơn 8 tháng sau khi Đảng ta ra đời, Hội Phụ nữ chính thức được thành lập.

Là người thực hiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã gắn cuộc đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ với cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Người nói: “Phải kính trọng phụ nữ, chúng ta làm cách mạng để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”. Người coi sự tiến bộ của xã hội là điều kiện để thực hiện quyền bình đẳng, tự do toàn diện cho phụ nữ. Do đó, bản thân phụ nữ cũng phải cố gắng vươn lên: “Phụ nữ càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm. Đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước có quyền bầu cử và ứng cử”.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bác khẳng định sự đóng góp của chị em phụ nữ qua các phong trào “năm tốt”, “ba đảm đang” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kế tiếp truyền thống của dân tộc: “Hội phụ nữ mới 20 tuổi, nhưng truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam ta đã có gần 2.000 năm… Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta”.

Nhận rõ công lao của phụ nữ, Người luôn dành cho phụ nữ sự quan tâm sâu sắc. Người thường xuyên động viên và chia sẻ cùng chị em những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, những đau buồn mất mát trong chiến tranh. Cho đến trước lúc đi xa, Người còn căn dặn: “Phụ nữ ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo”. Tư tưởng đó của Bác chứa đựng cả một định hướng lâu dài về công tác cán bộ nữ của Đảng và Nhà nước ta.

Những lời dạy của Bác về công tác cán bộ nữ đã được Đảng và Nhà nước ta quán triệt nghiêm túc, thể hiện trong đường lối lãnh đạo của Đảng, trong công tác phụ vận. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vai trò, vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao.

Quang Tuyên
baobinhdinh.com.vn

Advertisements