Ngục trung sinh hoạt – Sinh hoạt trong tù

NGỤC TRUNG SINH HOẠT

Mỗi nhân các hữu nhất hoả lô,

Đại đại, tiểu tiểu kỷ cá oa;

Chử phạn chử trà hựu chử thái,

Thành thiên yên hoả một thì vô.

SINH HOẠT TRONG TÙ

Mỗi người đều có một hoả lò,

Và mấy chiếc nồi lớn nhỏ;

Thổi cơm, đun trà, lại nấu thức ǎn,

Suốt ngày khói lửa không lúc nào ngớt.

Hoả lò ai cũng có riêng rồi,

Nhỏ nhỏ, to to mấy chiếc nồi;

Cơm, nước, rau, canh, đun với nấu,

Suốt ngày khói lửa mãi không thôi.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn

Advertisements