Mạc ban trưởng – Trưởng ban họ Mạc

MẠC BAN TRƯỞNG

Khảng khái Tân Dương, Mạc ban trưởng,

Giải nang mãi phạn cấp tù nhân;

Vãn gian giải phược cấp tha thụy,

Bất dụng uy quyền, chỉ dụng ân.

TRƯỞNG BAN HỌ MẠC

Hào hiệp thay, trưởng ban họ Mạc ở Tân Dương,

Bỏ tiền túi mua cơm cho tù nhân;

Tối đến cởi trói cho họ ngủ,

Không dùng uy quyền, chỉ dùng ân nghĩa.

Trưởng ban họ Mạc người hào hiệp,

Dốc túi mua cơm giúp phạm nhân;

Đêm đến cởi thừng cho họ ngủ,

Chẳng dùng quyền thế, chỉ dùng ân.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn

Advertisements