(Bài 107, không đề)

?!

Không không khổ liễu tứ thập thiên,

Tứ thập thiên khổ bất thǎng nghiên (ngôn);

Hiện tại hựu yếu giải phản Liễu,

Chân thị linh nhân muộn hựu phiền.

?!

Cực khổ không đâu mất bốn mươi ngày rồi,

Bốn mươi ngày khổ không nói xiết;

Nay lại phải giải trở về Liễu Châu,

Thực khiến cho người ta bực bội lại buồn phiền.

Không đâu khổ đã bốn mươi ngày,

Bốn chục ngày qua xiết đoạ đày;

Nay lại giải về châu Liễu nữa,

Khiến người đã bực lại buồn thay!

ĐỖ VǍN Hỷ dịch
cpv.org.vn

Advertisement