Hoa Việt tinh thành đoàn kết

Hỡi các bạn đại biểu thanh niên!

Ngoài công việc ủng hộ kháng chiến ở Nam, giúp giải quyết nạn đói ở Bắc, sắp sẵn cuộc đại tuyển cử khắp các nơi, các bạn lại có một nhiệm vụ rất quan trọng nữa. Đó là giúp sức để hoàn toàn thực hiện chính sách đối với Hoa kiều. Chúng ta phải nhớ rằng: Việt và Hoa là hai dân tộc anh em. Đã mấy ngàn nǎm, mối quan hệ rất là thân mật. Anh em Hoa kiều làm ǎn buôn bán ở đây, thì đồng cam cộng khổ với chúng ta. Vì có quân đội Tầu, cho nên từ 16 độ giở ra Bắc, bọn thực dân Pháp chưa dám xâm phạm. ở Nam Bộ, chúng ta kháng Pháp, thì toàn thể anh em Hoa kiều cũng bãi thị, bãi khoá, bãi công. Thế đủ tỏ rằng tình nghĩa giữa Hoa và Việt là như môi với rǎng. Vậy nên chính sách của chúng ta là “Việt – Hoa thân thiện”. Phải giúp đỡ Hoa quân, phải bảo vệ Hoa kiều. Chúng ta phải hoàn toàn thực hiện chính sách đó. Đồng thời, chúng ta phải ngǎn ngừa những âm mưu ly gián, nó mong gây ra những sự xích mích giữa dân ta với Hoa kiều, phá hoại cảm tình giữa hai dân tộc.

Chúng ta phải tìm mọi phương pháp để gây nên phong trào Hoa Việt tinh thành hợp tác.

Tôi chắc các bạn sẽ làm trọn nhiệm vụ ấy.

Lời chào thân ái,
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 nǎm 1945

Chủ tịch Chính phủ lâm thời
Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 103, ngày 28-11-1945.
cpv.org.vn

Advertisement