Chiến thuật du kích (Quyển IV)

Phòng ngự
Đánh đuổi
Rút lui

Việt Minh xuất bản nǎm 1944
In theo sách Việt Minh xuất bản nǎm 1944
Sách lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
cpv.org.vn

Advertisement