Cảm ơn người tặng cam

Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây!
Ǎn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chǎng khổ tận đến ngày cam lai?

Tháng 1 nǎm 1946

Sách Hồ Chí Minh:
Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1970, tr.48.
cpv.org.vn

Advertisement