Thông tư

Xét rằng trước tình thế nghiêm trọng hiện giờ, chúng ta cần tập trung toàn lực để chống ngoại xâm,

Xét rằng tổng đình công là một lợi khí chỉ nên dùng để đối quân địch, chứ không bao giờ nên dùng để chia rẽ nội bộ,

Tôi, Chủ tịch Chính phủ lâm thời, hạ mệnh lệnh cho toàn thể viên chức và dân chúng phải làm việc như thường, trừ khi có chỉ thị của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 nǎm 1946
Chủ tịch Chính phủ lâm thời
Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 168, ngày 20-2-1946.
cpv.org.vn

Advertisement