Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXXIX)

Cụ Chủ tịch đi thǎm ông Moutet và tướng Pellet –
Báo “Nhân loại” thường đǎng bài ủng hộ ta – ký giả báo ấy đến thǎm cụ Chủ Tịch.

Ngày 8 tháng 8

10 giờ rưỡi, Cụ Chủ tịch đi thǎm ông Bộ trưởng Moutet và gặp Trung tướng Pellet.

Tướng Pellet ngày trước có ở bên ta, nay làm việc ở phái bộ Hải ngoại, rất đồng tình với ta. Ông có một người con gái viết báo giỏi, thường đǎng những bài ủng hộ Việt Nam độc lập.

1 giờ trưa, ông Coutade đến thǎm Cụ Chủ tịch. Ông là ký giả của báo “Nhân loại”. Nǎm nay ông chừng 30 tuổi, rất thạo về tình hình chính trị thế giới. Vǎn chương của ông hoạt bát và sâu sắc. Ông cũng thường viết bài ủng hộ cuộc độc lập của nước ta.

4 giờ, ông Bộ trưởng Moutet mời Cụ đến nói chuyện.

5 giờ, ông nghị Lussy đến thǎm cụ.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement