Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XVIII)

Nữ văn sĩ Simone Téry thăm Hồ Chủ Tịch – Ông Rosenfeld phỏng vấn
Ông Tillon mời Hồ Chủ Tịch dự tiệc trà

Ngày 19 tháng 7

8 giờ, nữ vǎn sĩ Simone Téry đến thǎm Cụ Chủ tịch.

10 giờ, ông Rosenfeld đến phỏng vấn về cuộc hội nghị Việt – Pháp.

5 giờ chiều, bác sĩ Boutbien đến thǎm Cụ Chủ tịch.

8 giờ chiều, ông Tillon, Bộ trưởng Bộ Quân giới, đặt tiệc trà hoan nghênh Hồ Chủ tịch.

Đ.H

cpv.org.vn