Điện gửi ông G.Nêru (25-3-1947)

Thưa Chủ tịch và các vị đại biểu dự Hội nghị Liên á,

Ngày khai mạc Hội nghị Liên á là một ngày vui mừng và là ngày lịch sử cho tất cả dân tộc á châu, gia đình châu á của chúng ta, với các huynh trưởng Trung Hoa và ấn Độ, đã có một nền vǎn minh cổ kính nhất, có đất đai phì nhiêu nhất, và dân tộc đông nhất thế giới. Đoàn kết, chúng ta sẽ là một trong những người bảo toàn mạnh nhất cho nền hoà bình và dân chủ thế giới.

Thay mặt nhân dân Việt Nam và riêng tôi, tôi xin chúc các ngài thắng lợi rực rỡ. Nhân dân Việt Nam, bộ phận của đại gia đình châu á, đang tranh đấu giành thống nhất và độc lập. Chúng tôi mong rằng tất cả các nước anh em ở châu á hết lòng giúp chúng tôi.

Chào thân ái

Ngày 25 tháng 3 nǎm 1947
Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam,
1948, t.1, tr.60.
cpv.org.vn