Thư gửi ông Giám đốc và toàn thể nam nữ giáo viên bình dân học vụ khu III (10-11-1947)

Ngày 10 tháng 11 nǎm 1947

Tôi rất vui lòng nhận được báo cáo rằng trong tháng vừa rồi toàn khu đã có:

2.030 làng hoạt động 7.768 lớp học

8.153 giáo viên 328.308 học trò

42 lớp huấn luyện cho giáo viên và 1.182 giáo viên dự bị.

Tôi lại đặc biệt khen ngợi tỉnh Hải Dương đã có 6 làng mà tất cả nhân dân đều biết chữ, là những làng Vǎn Lâm, Lai Cầu, Vǎn Xương, Hạnh Tân, Đông Đào, Thống Đô.

Được thành tích tốt đó, là nhờ sự chỉ đạo khôn khéo của ông giám đốc và sự hǎng hái cố gắng của toàn thể anh chị em giáo viên.

Tuy vậy theo báo cáo thì khu III đang còn hơn 381.000 đồng bào chưa biết chữ. Tôi mong rằng ông giám đốc, các giáo viên và các cơ quan đoàn thể cố gắng làm thế nào để chừng tháng 6 nǎm sau toàn thể nhân dân khu III từ 8 tuổi trở lên đều biết chữ. Đó sẽ là một cuộc thắng lợi, mà khu III sẽ là một khu kiểu mẫu.

Đồng thời tôi mong rằng các lớp bình dân học vụ chẳng những dạy cho đồng bào học chữ, làm tính mà dạy thêm về công cuộc kháng chiến, cứu nước, tǎng gia sản xuất, giúp mùa đông binh sĩ, giúp đồng bào tản cư, khoa học thường thức.

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn và khen ngợi ông giám đốc và tất cả nam nữ giáo viên đã xung phong dũng cảm trên mặt trận vǎn hoá và chắc rằng ở mặt trận này chúng ta sẽ thắng lợi như mọi mặt trận khác.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr. 223-224.
cpv.org.vn