Nhiệm vụ chính trong giai đoạn mới (30-4-1949)

Nhân ngày kỷ niệm Lao động quốc tế, tôi gửi lời thân ái chúc mừng đồng bào và chiến sĩ.

Ở nước ta, ngày 1-5 có ý nghĩa khác với ở các nước.

Ở các nước, ngày này là ngày riêng của lao động, kiểm điểm lực lượng của mình, để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp.

Ở nước ta, bất kỳ già, trẻ, trai, gái, sĩ, nông, công, thương, binh, toàn dân đều đoàn kết thành một khối, toàn dân đều ra sức lao động, nhằm một mục đích: giết giặc cứu nước. Ngày 1-5 là ngày lễ của toàn thể đồng bào ta.

Ngày nay, cuộc kháng chiến cứu nước của ta bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, để đi đến toàn thắng.

Nhân dịp này, tôi xin nhắc nhiệm vụ chính của mọi tầng lớp nhân dân ta trong giai đoạn mới, mong đồng bào chú ý làm:

1. Binh: Giết nhiều giặc, cướp nhiều đồn, dụ nhiều hàng binh, đoạt nhiều vũ khí; hǎng hái tham gia cuộc vận động rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn quân đội;

Phát triển du kích sau lưng địch, trong vùng địch; làm cho sức địch ngày thêm suy nhược, sức ta ngày thêm mạnh mẽ.

2. Sĩ: Học trò chǎm học và phải học quân sự, nhà chuyên môn phát minh và sáng chế để giúp cho bộ đội đánh giặc và cải thiện đời sống cho nhân dân;

Vǎn nghệ sĩ sáng tác để động viên tinh thần dân tộc và để tuyên truyền kháng chiến ra nước ngoài;

Các viên chức triệt để thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Làm việc với tinh thần chiến sĩ, với phương pháp khoa học và lề lối dân chủ, để thực hiện chính sách của Chính phủ đến tận mọi người dân.

3. Nông : Trồng nhiều lúa, nhiều màu, nhiều bông, để quân và dân đủ ǎn, đủ mặc, đủ dùng;

Bảo vệ mùa màng, cất giấu thóc lúa, sẵn sàng tiếp tế lương thực cho quân đội và các cơ quan;

Tổ chức làng kháng chiến;

Chủ ruộng giảm địa tô cho đúng, tá điền nộp địa tô cho đều;

Xây dựng các tổ đổi công để tǎng gia sản xuất.

4. Công: Chế nhiều vũ khí, dụng cụ, sản phẩm để đánh giặc và để cung cấp cho nhân dân;

Hợp tác với chuyên môn để cải thiện kỹ thuật và điều kiện sản xuất;

Bảo vệ nhà máy;

Phá kinh tế địch bằng mọi cách.

5. Thương : Mở mang việc buôn bán, giúp vào việc tiếp tế; buôn nội hoá, tránh chợ đen;

Giữ vững giá tiền Việt Nam.

TOÀN DÂN

6. Đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, không mắc mưu chia rẽ của địch. Tránh chủ quan, khinh địch. Chống khuynh hướng thoả hiệp cầu an.

7. ủng hộ bộ đội và dân quân du kích;

Giữ bí mật cho quân đội và cơ quan;

Tham gia việc phòng gian, trừ gian và bao vây kinh tế địch.

8. Sốt sắng nộp thuế và “tham gia kháng chiến”.

9. Đồng bào trong vùng địch tạm chiếm, tổ chức chặt chẽ và bí mật để phá địch, ủng hộ kháng chiến và sẵn sàng nổi dậy khi có lệnh tổng phản công.

10. Ra sức thi đua ái quốc về mọi mặt. Ra sức làm những việc kể trên để đẩy mạnh cuộc cầm cự và tích cực chuẩn bị tổng phản công, đuổi quân giặc ra khỏi nước.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 30 tháng 4 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chí Minh Tuyển tập,
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.305-306.
cpv.org.vn