Thư gửi nhi đồng toàn quốc dịp tết Trung thu (2-10-1950)

Cùng các cháu yêu quý,

Lại một Tết Trung thu kháng chiến.

Các cháu có biết Trung thu này khác với Trung thu trước như thế nào không ?

Bác nói cho các cháu nghe nhá:

Trung thu này, vì nhân dân Trung Quốc đã hoàn toàn đánh thắng đế quốc Mỹ và phản động Quốc dân đảng, nên nhi đồng Trung Quốc đã bắt đầu hưởng hạnh phúc của nền dân chủ mới.

Trung thu này, nhân dân Triều Tiên đang ra sức đánh đế quốc Mỹ. Nhi đồng Triều Tiên cũng hǎng hái tham gia kháng chiến.

Trung thu này, ở Việt Nam ta, nhiều cháu nǎm kia viết thư khoe với Bác, Trung thu bánh khéo, đèn đẹp, thì nay viết thư khoe với Bác đã vào bộ đội, đánh giặc, lập công. Nhiều cháu nǎm kia là những giao thông viên loắt choắt, thì nǎm nay đã thành những cán bộ đường hoàng. Nhiều cháu nǎm kia còn rất thơ ấu, nǎm nay báo cáo với Bác đang thi đua học hành và tǎng gia sản xuất.

Trung thu này, các cháu tiến bộ nhiều, cũng như kháng chiến ta tiến bộ nhiều.

Trung thu này, các cháu ở vùng tạm bị địch chiếm, thì ǎn Tết ngậm ngùi dưới gót sắt hung tàn của giặc Pháp và bù nhìn. Các cháu ở vùng tự do, nơi thì ǎn Tết sung sướng, nhưng cũng có nơi thì ǎn Tết dưới bom đạn của quân thù.

Nhưng Bác chắc rằng: bất kỳ ở đâu, tinh thần các cháu cũng đều hǎng hái vui vẻ. Vì các cháu đều biết rằng: giặc Pháp và phản động Mỹ không thể ǎn cướp ông trǎng Trung thu của các cháu. Cũng như chúng nó không thể ngǎn trở cuộc thắng lợi của kháng chiến ta. Vì các cháu đều chắc rằng kháng chiến nhất định thắng lợi, và đến ngày kháng chiến thắng lợi, thì Bác cháu ta sẽ cùng nhau ǎn những cái Tết Trung thu rất vui vẻ, sung sướng tưng bừng.

Bác thân ái gửi các cháu nhiều cái hôn.
BÁC HỒ

Báo Sự thật, số 143, ngày 2-10-1950.
cpv.org.vn