Mệnh lệnh gửi Liên khu uỷ Việt Bắc chuyển các tỉnh trong Liên khu (6-8-1950)

Các tỉnh phải chỉnh đốn phát triển và củng cố du kích các xã một cách thiết thực để:

– Ở vùng tự do thì chuẩn bị đánh địch trong thu đông này.

– Ở vùng tạm chiếm thì tích cực khuấy rối và đánh tỉa làm cho địch tiêu hao.

Lệnh này phải phối hợp với lệnh chuẩn bị một tuần lễ thi đua diệt địch lập công.

Cuối tháng 11 thì phải báo cáo thành tích để lĩnh giải thưởng.

Liên khu uỷ phụ trách thi hành mệnh lệnh này.

Ngày 6 tháng 8 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Sách Bác Hồ với Bắc Thái, Ty vǎn hoá và thông tin Bắc Thái 1979, tr.11.
cpv.org.vn