Khuyên thanh niên (9-1950)

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt làm nên.

Sách Thơ Bác Hồ,
Nxb. Quân đội nhân dân,
Hà Nội, 1976, tr.120.
cpv.org.vn