Thư gửi toàn thể phụ lão xã Vĩnh Đồng, Châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (11-1950)

Thưa đồng bào thân mến,

Nhân dịp có thanh tra viên về Hoà Bình, tôi gửi lời thân mến hỏi thǎm:

Các cụ phụ lão,

Các vị thân sĩ,

Toàn thể đồng bào,

Toàn thể bộ đội,

Nam nữ cán bộ,

Các cháu nhi đồng.

Trước đây, tỉnh ta nhiều nơi bị giặc Pháp chiếm đóng.

Nhờ toàn dân ta hǎng hái, bộ đội ta dũng cảm, Chính phủ ta kiên quyết, mà nay toàn tỉnh ta đã được giải phóng khỏi xiềng xích của bọn thực dân hung tàn.

Vậy, ở tỉnh ta, nhiệm vụ trước mắt của đồng bào và quân đội, chính quyền, đoàn thể là gì?

Chúng ta phải:

– Toàn dân đoàn kết chặt chẽ.

– Thi đua ủng hộ kháng chiến.

– Thi đua tǎng gia sản xuất.

– Thi đua thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

– Chớ chủ quan khinh địch, phải cẩn thận đề phòng.

Các cụ phụ lão và các vị thân sĩ thì xung phong hô hào.

Cán bộ chính quyền, đoàn thể và bộ đội thì xung phong làm gương mẫu, gần gũi nhân dân, giúp đỡ nhân dân, học hỏi nhân dân, lãnh đạo nhân dân thực hành những nhiệm vụ nói trên.

Tôi rất mong mọi người cố gắng làm tròn nhiệm vụ để góp một phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Sách Bác Hồ với cán bộ và nhân dân các dân tộc Hà Sơn Bình, 1980, tr. 28-29.
cpv.org.vn