Đối nguyệt – (Đối trǎng 1950)

ĐỐI NGUYỆT

Song ngoại nguyệt minh lung cổ thụ,

Nguyệt di thụ ảnh đáo song tiền,

Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu,

Huề chẩm song bàng đối nguyệt miên.

Dịch nghĩa

ĐỐI TRǍNG

Ngoài cửa sổ ánh trǎng lồng trên cây cổ thụ,

ánh trǎng nhích dần bóng cổ thụ lại trước cửa sổ.

Việc quân, việc nước bàn bạc xong rồi,

Xách gối đến bên cửa sổ, nằm ngủ trước ánh trǎng.

Dịch thơ

ĐỐI TRǍNG

Ngoài song, trǎng rọi cây sân,

Ánh trǎng nhích bóng cây gần trước song.

Việc quân, việc nước bàn xong,

Gối khuya ngon giấc bên song trǎng nhòm (1).

Sách Thơ chữ Hán
Hồ Chí Minh, Nxb. Vǎn học,
Hà Nội, 1990, tr.35.
cpv.org.vn

Advertisement