Thơ chúc tết (1-1952)

Xuân này, Xuân nǎm Thìn
Kháng chiến vừa 6 nǎm
Trường kỳ và gian khổ
Chắc thắng trǎm phần trǎm.
Chiến sĩ thi giết giặc
Đồng bào thi tǎng gia
Nǎm mới thi đua mới
Thắng lợi ắt về ta.
Mấy câu thành thật nôm na
Vừa là kêu gọi vừa là mừng Xuân.

Xuân Nhâm Thìn 1952
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 42,
ngày 24-1-1952.
cpv.org.vn

Advertisement