Đạo đức lao động (4-6-1952)

Sau đây là mấy ý kiến của Lênin và Xtalin đối với người lao động và chiến sĩ thi đua:

Lênin nói: công nhân và nông dân… cần phải sǎn sóc nhà máy và ruộng đất như sǎn sóc của riêng của mình.

Chủ nghĩa cộng sản là… công nhân tự giác, tự động, tǎng nǎng suất lao động cao hơn nǎng suất ở các nước tư bản.

Xtalin nói: chỗ xuất sắc nhất của phong trào thi đua là nó làm cho người ta thay đổi thái độ đối với lao động. Trước kia người ta cho lao động là việc nặng nề, xấu hổ. Nay lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng.

Kế hoạch sản xuất là hành động thực tế của hàng triệu người… Nó là thiết thực, vì nó là chúng ta, là ý chí lao động của tất cả chúng ta, là quyết tâm công tác theo lề lối mới, quyết tâm thực hiện kế hoạch của chúng ta.

Phong trào thi đua đã chứng tỏ: một số người làm việc kém, một số người làm việc khá, lại có một số người làm rất giỏi – theo cho kịp những người làm rất giỏi để phổ biến việc nâng cao nǎng suất, thế là thi đua.

Anh hùng lao động là những người cố gắng làm cho giỏi, ra sức phụng sự nhân dân.

Chiến sĩ thi đua là… những gương mẫu làm việc đứng đắn và thiết thực. Họ quý trọng thời giờ. Trong công tác chẳng những họ không lãng phí một phút nào, mà cũng không lãng phí một giây nào.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2092, ngày 4-6-1952.
cpv.org.vn

Advertisement