Nhân dịp Hội nghị Quốc tế bảo vệ quyền lợi thanh niên (6-4-1953)

Đại biểu thanh niên của 70 nước đã họp xong hội nghị ở Viên (thủ đô nước áo), bàn cách giữ gìn quyền lợi của thanh niên. Nhân dịp này, C.B. có mấy lời cống hiến cho thanh niên Việt Nam ta:

Hiện nay, quyền lợi chung của dân tộc và riêng của thanh niên ta, đang bị bọn đế quốc Pháp – Mỹ và lũ phong kiến bù nhìn xâm phạm. Để tranh lại và để giữ gìn quyền lợi của mình, thanh niên ta:

– Cần phải hǎng hái tham gia kháng chiến,

– Cần phải rèn luyện mình thành những chiến sĩ kiên quyết và gan góc, không sợ nguy hiểm, không sợ khó khǎn,

– Cần phải yêu lao động và kính trọng của công; chống quan liêu, tham ô, lãng phí,

– Cần phải tuyệt đối yêu Tổ quốc, dũng cảm hy sinh cho Tổ quốc,

– Cần phải gắn chặt lòng yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế chân chính, thật thà trung thành với nhân dân, với Đảng và Chính phủ.

C.B. lại trích một đoạn trong bài hát của 16 triệu thanh niên cộng sản Liên Xô, để tặng thanh niên ta:

“Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả mọi khó khǎn,

“Chiến thắng Nam cực, Bắc cực và chân trời.

“Khi Tổ quốc bảo chúng ta làm việc gì to lớn gay go mấy,

“Chúng ta cũng quyết tâm làm được, không ngần ngại, không kiêu cǎng.”

Đó cũng là con đường vẻ vang chung của thanh niên thế giới, và riêng của thanh niên Việt Nam ta.

C.B.

Báo Nhân dân, số 105,
từ ngày 6 đến 10-4-1953.
cpv.org.vn

Advertisement