Điện chia buồn về việc đồng chí Clêmen Gốtvan từ trần (15-3-1953)

Kính gửi đồng chí Dapôtốtxki, Chủ tịch Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà Tiệp Khắc,

Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi đồng chí lời chia buồn trước cái chết đau đớn của đồng chí Gốtvan, vị Chủ tịch kính mến của nhân dân Tiệp, vị lãnh tụ thân yêu của phong trào dân chủ hoà bình thế giới.

Tôi tin chắc rằng nhân dân Tiệp sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp, đặng tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của đồng chí Gốtvan, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ hoà bình thế giới dưới sự lãnh đạo của Liên Xô, theo đúng đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Ngày 15 tháng 3 nǎm 1953
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 102,
từ ngày 21 đến 25-3-1953.
cpv.org.vn

Advertisement