Tình nghĩa quốc tế, đoàn kết giai cấp (16-12-1953)

Quân và dân ta càng đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh kháng chiến, thì nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp, nhân dân các nước bạn và nhân dân thế giới càng hǎng hái ủng hộ ta. Vài thí dụ thiết thực:

Vừa rồi, Bộ Quốc phòng Pháp muốn thǎm dò ý kiến nhân dân, bèn đặt câu hỏi: “Theo ý kiến bạn, thì nên làm gì ở Đông Dương?”. Trong số trả lời:

50 phần trǎm nói: “Nên chấm dứt ngay chiến tranh”.

35 phần trǎm nói: “Nên dàn xếp với Chính phủ kháng chiến Việt Nam”.

15% nói: “Nên bỏ Đông Dương và rút quân đội Pháp về nước”.

Những câu trả lời ấy đã chứng tỏ rằng đại đa số nhân dân Pháp muốn hoà bình ở Việt Nam.

Trung tuần tháng 11, Hội nghị toàn quốc Pháp, gồm đủ các đảng phái, đoàn thể và tôn giáo, đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Trong bản nghị quyết của Hội nghị, có những điều sau đây:

Đại đa số nhân dân Pháp muốn hoà bình ở Đông Dương.

Dư luận Pháp và một số đại biểu Quốc hội Pháp ngày càng nhận rõ rằng: Không thể nào dùng giải pháp quân sự ở Đông Dương và Chính phủ Pháp cũng phải nhận rằng: dù có thắng lợi, thì Pháp vẫn sẽ bị gạt ra khỏi Đông Dương.

Việc tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam làm cho Pháp không

thể giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và quân sự của mình.

Cần phải dàn xếp giữa Chính phủ Pháp với Chính phủ Hồ Chí Minh…

Hội nghị kêu gọi toàn thể nhân dân Pháp tổ chức và đẩy mạnh cuộc vận động đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Trung tuần tháng 10, Đại hội lần thứ 3 của Công đoàn thế giới, có 819 đại biểu thay mặt cho hơn 88 triệu công nhân của 79 nước, đã thông qua nghị quyết:

” Đại hội đòi chấm dứt cuộc chiến tranh mà thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp đỡ, đã tiến hành chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong gần 8 nǎm nay.

“Đại hội trịnh trọng tuyên bố: ngày 19-12-1953 (ngày kỷ niệm kháng chiến toàn quốc của nhân dân Việt Nam) sẽ là ngày quốc tế tích cực đoàn kết với nhân dân Việt Nam và đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược.

“Đại hội kêu gọi tất cả những người lao động và các công đoàn các nước tổ chức những cuộc hội họp, mít tinh, biểu tình, và những hình thức khác, để tỏ rõ ý kiến của mình đòi chấm dứt cuộc chiến tranh tội ác…”.

Cuối tháng 11, Hội nghị hoà bình thế giới cũng thông qua một nghị quyết giống như vậy.

Các công đoàn các nước, đặc biệt là ở Pháp, Đảng cộng sản, Tổng công đoàn, các đoàn thể dân chủ đang ra sức chuẩn bị lấy ngày 19-12 làm một ngày đấu tranh rầm rộ.

Với sức chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, với sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, kháng chiến của ta phải trường kỳ gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi.

C.B.

Báo Nhân dân, số 154,
từ ngày 16 đến 20-12-1953.
cpv.org.vn

Advertisement