Trả lời phỏng vấn của Việt Nam Thông tấn xã (6-7-1954)

– Hỏi: Thưa Chủ tịch, đối với sự tiến triển của Hội nghị Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và tiền đồ của Hội nghị đó, Chủ tịch nhận xét như thế nào ?

– Trả lời: Hội nghị Giơnevơ thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương tiến triển tuy chậm, nhưng với những vấn đề đã thoả thuận, Hội nghị cũng đã mở đường cho việc lập lại hoà bình ở Đông Dương. Trên cơ sở đó, nếu đối phương cũng thành thật muốn đàm phán như chúng ta mà cũng cố gắng để lập lại hoà bình ở Đông Dương, thì hoà bình Đông Dương có thể thực hiện. Theo đúng lập trường của ta từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh cho hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của Tổ quốc. Đồng thời chúng ta phải có tinh thần cảnh giác rất cao đối với âm mưu của đế quốc Mỹ định cản trở hai bên đi đến hiệp định đình chiến và mưu mô lập khối liên minh quân sự có tính chất xâm lược, chia châu á thành những tập đoàn đối lập để dễ xâm lược và khống chế Đông Dương cùng Đông – Nam á.

– Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý nghĩa của những lời tuyên bố chung gần đây của Thủ tướng hai nước Trung – ấn và Thủ tướng hai nước Trung – Diến ?

– Trả lời: Bản tuyên bố chung mà Thủ tướng hai nước Trung- ấn và Thủ tướng hai nước Trung – Diến vừa phát biểu rất quan trọng. Hai bản tuyên bố chung đó phù hợp với nguyện vọng hoà bình của nhân dân thế giới, nhất là nhân dân châu á. Nǎm nguyên tắc trọng yếu đề ra trong bản tuyên bố chung của Thủ tướng hai nước Trung – ấn và Thủ tướng hai nước Trung – Diến là: cùng tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào nội chính của nhau, bình đẳng và hai bên cùng có lợi, cùng sống chung trong hoà bình. Những nguyên tắc ấy cũng thích hợp cho việc giải quyết vấn đề Đông Dương. Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh hai bản tuyên bố chung đó. Tôi tin rằng hai bản tuyên bố chung đó nhất định có lợi cho hoà bình châu á và thế giới.

– Hỏi: Ngày 17-6, trong bài diễn vǎn nhận chức của Thủ tướng Pháp Mǎngđét Phrǎngxơ đọc trước Quốc hội Pháp, khi nói đến vấn đề Đông Dương, ông ta nói việc ngừng bắn ở Đông Dương phải thực hiện mau chóng. ý kiến của Chủ tịch đối với những lời tuyên bố đó của ông Mǎngđét Phrǎngxơ như thế nào ?

– Trả lời: Chúng ta hoan nghênh nguyện vọng của ông Mǎngđét Phrǎngxơ, nhưng phải bài trừ chính sách của đế quốc Mỹ ngǎn cản và phá hoại Hội nghị Giơnevơ, mới có thể thực hiện nhanh chóng ngừng bắn ở Đông Dương được.

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã ngày 6-7-1954.
Sách Hồ Chí Minh: Con đườnghoà bình, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1955, tr.21-23
cpv.org.vn

Advertisement