Công giáo Pháp chống chiến tranh xâm lược Việt Nam (7-7-1954)

Nhân dân Pháp, giáo cũng như lương, đều chống chiến tranh ở Đông Dương. Cuối tháng 5, một nhóm lãnh tụ công giáo Pháp, trong đó có cả phụ nữ và nhiều vị linh mục, lại lên tiếng đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Lời kêu gọi nói:

– Hai bên cần trực tiếp thương lượng để chấm dứt ngay chiến tranh.

– Kiên quyết chống bất kỳ ai lợi dụng danh nghĩa bảo vệ đạo Chúa trong cuộc xung đột ở Đông – Nam á. Người công giáo Pháp kiên quyết chống:

a) Mọi chiến tranh xâm lược;

b) Dùng những vũ khí ghê gớm, như đạn napan, v.v..

– Người công giáo Pháp quyết không tham dự vào những hoạt động làm cho dư luận cǎng thẳng.

Tờ báo to nhất của công giáo Pháp là Bằng chứng công giáo cũng hǎng hái chống chiến tranh ở Đông Dương.

Trước thái độ đúng đắn của những người công giáo Pháp, thì những người công giáo Việt Nam ai đã lầm đường theo giặc, phản nước phản Chúa, cần phải mau mau hối cải, mau mau quay về với chính nghĩa, với Tổ quốc yêu mến của chúng ta.

C.B.

Báo Nhân dân, số 202,
từ ngày 7 đến 9-7-1954.
cpv.org.vn

Advertisement