Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quí báu của dân tộc ta. Đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn luôn là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng nước ta. Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của mọi thành công. Bác nói: “Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được hết cả. Ví dụ : lật đổ chế độ thực dân phong kiến có khó không? Khó thế nhưng ta đoàn kết nên ta lật đổ được. Lúc bắt đầu kháng chiến ta ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Pháp có hải quân, không quân, xe tăng, có những tên tướng có kinh nghiệm mấy chục năm, có khí giới của Mỹ giúp. Lúc đó cơ đồ ta chỉ có tay không mà phải đánh một kẻ địch mạnh hơn. Nhưng chúng ta đã thắng. Vì sao ? Vì đoàn kết”.

Điều quan trọng nhất trong tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết thống nhất trong Đảng – “hạt nhân” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy Bác Hồ đã dạy: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Về tình hình đoàn kết trong nội bộ Đảng hiện nay, Văn kiện Đại hội XI đã chỉ ra: “Một số tổ chức Đảng… nội bộ không đoàn kết”. Đảng mà không đoàn kết thì khó có thể thực hiện được sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của nước ta trong tình hình hiện nay. Quán triệt và thực hiện tư tưởng về đoàn kết trong Đảng, Bác Hồ đòi hỏi Đảng phải thường xuyên thực hành dân chủ rộng rãi và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo, cũng là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đem lại. Chính nhờ có đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà chúng ta có được những thắng lợi vẻ vang, kỳ tích trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chủ nghĩa thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân lao động; đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc My, giành độc lập, tự do trọn vẹn cho dân tộc; thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước từng bước tiến lên CNXH.

Giai đoạn hiện nay – giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp tục sự nghiệp đổi mới trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta phải tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đi đôi với củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phát huy hết các nguồn nội lực, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn ngoại lực cho xây dựng đất nước và hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để củng cố và phát triển sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong toàn dân, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII đã chỉ rõ : “Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động… Đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc…”. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội X của Đảng còn chỉ rõ: ”Củng cố sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình”. Tổng kết kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng nước ta, nhất là trong 25 năm đổi mới, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Những quan điểm và giải pháp của Đảng đề ra trong các nghị quyết nói trên cũng chính là nhằm thực hiện nghiêm túc Di chúc của Bác Hồ về đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy vai trò “hạt nhân” để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới tạo ra sức mạnh vô song, đưa sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế nói riêng của nước ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá để xây dựng CNXH thắng lợi và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng là một sự nghiệp vĩ đại, sự nghiệp của muôn dân, sự nghiệp của đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết 54 dân tộc anh em trong cả nước và đoàn kết quốc tế. Từ thời các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, lòng yêu nước là đặc trưng quý báu nhất của dân tộc ta. Hễ là người Việt Nam, đều là con cháu Lạc Hồng ai cũng có lòng yêu nước. Đó là một truyền thống, là sức mạnh của dân tộc ta và là một nền tảng cho sự đoàn kết dân tộc.

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ về đoàn kết trong Đảng đòi hỏi các tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở phải định kỳ kiểm điểm đánh giá những việc làm của tổ chức đảng trên tinh thần tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu điểm và khuyết điểm; đồng thời đề ra biện pháp để phát huy ưu điểm và khắc phục thiếu sót. Trong tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải gương mẫu nhận thiếu sót khuyết điểm để đảng viên noi theo, tránh tình trạng xuê xoa chỉ nêu thành tích và ưu điểm mà không mạnh dạn nhận khuyết điểm (nếu có) để sửa chữa. Lẩn tránh tự phê bình và phê bình, giấu giếm khuyết điểm là có lỗi với dân, với nước.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng luôn luôn là kim chỉ nam để xây dựng sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, hành động của Đảng và của dân tộc ta trong mọi giai đoạn cách mạng để đưa đất nước đến thắng lợi cuối cùng.

Hơn tám mươi năm qua kể từ khi thành lập Đảng đến nay nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân đồng tâm, đồng sức, lập nên nhiều kỳ tích trong sự nghiệp cách mạng của nước ta đưa đất nước từ chỗ là một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước thống nhất, độc lập, tự do, có vị thế trên trường quốc tế và đang từng bước tiến lên CNXH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

PGS, TS CAO DUY HẠ
daidoanket.vn