Thư gửi cán bộ miền Nam tập kết (19-6-1956)

Thân ái gửi cán bộ miền Nam tập kết ở miền Bắc,

Từ 19-5 đến nay, Bác nhận được rất nhiều thư chúc thọ của các cô, các chú và các cháu nhi đồng. Bác gửi thư này cảm ơn chung các cô, các chú và các cháu.

Và nhân dịp này, Bác giải thích mấy câu hỏi của các cô, các chú.

– Người ta thường nói: Nam Bắc một nhà, như anh em ruột thịt.

Đó là một câu rất thắm thiết. Nó tỏ rõ tinh thần đoàn kết khăng khít không gì lay chuyển được của toàn dân ta từ Bắc đến Nam. Chính bản thân các cô, các chú đã thể hiện điều đó. Từ ngày tập kết, các cô các chú đã coi miền Bắc như là gia đình mình, đã khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia mọi công tác xây dựng. Người thì ở bộ đội góp phần củng cố quốc phòng. Người thì làm việc ở các cơ quan chính quyền. Người thì tham gia sản xuất nông nghiệp. Người thì công tác ở các xí nghiệp và các công trường. Ai cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhiều cá nhân đã có thành tích xuất sắc và đã được thưởng huân chương. Có những đơn vị như Đại đội 7, làm việc gì cũng xung phong, đã được khen thưởng 8 lần, đã nêu gương lao động anh dũng của cán bộ miền Nam.

Bác thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi các cô các chú và khuyên các cô các chú cố gắng mãi, tiến bộ mãi.

*

*     *

– Chính sách của chúng ta là: Củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam.

Muốn dựng ngôi nhà tốt, thì phảixây nền cho thật vững.

Muốn cây được mạnh, lá được tươi, hoa được đẹp, quả được tốt, thì phải ra sức săn sóc, vun xới gốc cây.

Miền Bắc là cái nền, cái gốccủa cuộc đấu tranh hoàn thành giải phóng dân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà. Cho nên mọi việc chúng ta làm ở miền Bắc đều nhằm tăng cường lực lượng của miền Bắc và miền Nam. Vì vậy, các cô các chú hoạt động ở đây cũng như đấu tranh ở miền Nam, tức là đấu tranh cho miền Nam và cho cả nước Việt Nam ta.

Đấu tranh thì không khỏi gặp khó khăn. Những khó khăn của các cô các chú cũng là khó khăn chung:

Sau 15 năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề, miền Bắc mới được giải phóng đang gặp nhiều thiếu thốn về vật chất. Thêm vào đó, các cấp, các ngành phụ trách lại chưa quan tâm đúng mức đến vật chất và tinh thần của các cô các chú, chưa làm đúng như Đảng và Chính phủ đã quy định. Các cơ quan của Đảng và Chính phủ cũng thiếu đôn đốc, kiểm tra liên tục.

Nay đã thấy những thiếu sót đó, Đảng và Chính phủ đang tích cực lãnh đạo sửa chữa dần dần để thực hiện chính sách đã đề ra. Mong các cô các chú cũng tích cực góp phần vào việc sửa chữa một cách xây dựng.

Về mặt tinh thần, nếu ai cũng hiểu rõ rằng: cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta nhất định thắng lợi, nhưng phải gian khổ, lâu dài, thì chắc tránh được khuynh hướng sốt ruột, bi quan và những thắc mắc khác.

*

*     *

– Đấu tranh chính trị nhất định thắng lợi, thống nhất cả nước nhất định thành công.

Chắc các cô các chú đều biết rằng: Phe xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân do Liên Xô đứng đầu, ngày càng mạnh mẽ. Khu vực hoà bình gồm có 1.500 triệu người và càng ngày càng mở rộng. Vừa rồi, 3 nước thuộc địa ở châu Phi mới giành được độc lập. Nhiều nước nhỏ như Cao Miên, Xâylan… đã đi theo chính sách trung lập, hoà bình. Nhiều nước phe Mỹ như Thái Lan, Philíppin… cũng có phong trào chống Mỹ. Thế là Mỹ càng ngày càng bị cô lập. Thế là tình hình thế giới có lợi cho ta.

Mỹ và bọn tay sai ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Chúng từ chối hiệp thương với ta, trốn tránh tổng tuyển cử đúng kỳ hạn như Hiệp định Giơnevơ đã quy định, âm mưu trường kỳ chia cắt nước ta. Chúng phản bội lợi ích của nhân dân, nội bộ chúng lại đầy mâu thuẫn, cho nên tuy chúng ra vẻ hung hăng, nhưng thế lực của chúng bấp bênh như lâu đài dựng trên bãi cát.

Về phía ta, cuộc đấu tranh của ta là chính nghĩa. Nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới đều ủng hộ ta. Nhân dân ta từ Bắc đến Nam (gồm cả những người yêu nước trong các giáo phái và các chính đảng ở Nam) đều oán ghét và phản đối Mỹ – Diệm. Miền Bắc ta ngày càng củng cố, làm chỗ dựa, chỗ căn cứ vững chắc cho cuộc đấu tranh của toàn dân ta. Vì những lẽ đó, cuộc đấu tranh chính trị của ta nhất định thắng lợi.

Cuộc đấu tranh chính trị hiện nay là một đoạn đường trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của ta.

Từ ngày thực dân Pháp cướp nước ta, nhân dân ta phấn đấu không ngừng hơn 80 năm. Kết quả Cách mạng Tháng Tám đã thành công. Kế đến cuộc kháng chiến suốt 8, 9 năm. Kết quả thắng lợi quân sự vẻ vang đã đưa đến thắng lợi vẻ vang về ngoại giao. Hiệp định Giơnevơ đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta.

Nhưng Mỹ và bè lũ tay sai ra sức phá hoại công cuộc thống nhất

đất nước của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục phấn đấu.

Cách mạng và kháng chiến thắng lợi là vì nhân dân ta rất đoàn kết, rất hăng hái, rất tin tưởng và đấu tranh rất bền bỉ. Trong cách mạng và kháng chiến, cũng như trong cuộc đấu tranh chính trị hiện nay, đồng bào miền Nam đều xung phong, đều đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh dũng cảm và dẻo dai.

Tình hình thế giới và trong nước đều có lợi cho ta, nhân dân ta đoàn kết và tin tưởng, cho nên tuy cuộc đấu tranh chính trị hiện nay phải lâu dài và gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi.

Thôi, thư này quá dài rồi. Chắc các cô, các chú đều hiểu rồi.

Bác chúc các cô, các chú đều mạnh khoẻ và tiến bộ.

Bác gửi các cô, các chú và các cháu nhiều cái hôn.

Ngày 19 tháng 6 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

————————–

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr. 281-284.
cpv.org.vn