Kết luận về đợt 1 của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) (1-10-1956)

Sau những ngày thảo luận sôi nổi, Hội nghị đã nhất trí nhận rằng: Cuộc cách mạng phản phong đã hoàn thành. Đó là một thắng lợi to lớn và cǎn bản. Nhưng trong khi thực hiện đã phạm nhiều sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng.

Vì vậy, mục đích của Hội nghị trong đợt 1 là kiểm thảo công tác lãnh đạo, tìm ra phương pháp để sửa chữa khuyết điểm và để phát huy thành tích.

Kết quả chung của Hội nghị này đã chứng tỏ một bước tiến lớn trong sinh hoạt của Đảng: Các đồng chí phụ trách đã nghiêm khắc tự phê bình. Các đồng chí dự Hội nghị đã thẳng thắn phê bình. Tất cả các đồng chí đã phát biểu được gần hết ý kiến của mình, cuộc thảo luận đã thật sự dân chủ. Toàn thể Hội nghị ý kiến đã nhất trí.

Từ lúc đầu đến khi kết thúc, Hội nghị đã tiến hành trong bầu không khí đoàn kết và phấn khởi. Đợt 1 của Hội nghị đã kết thúc thắng lợi.

Tình hình trước mắt rất phức tạp và rất nhiều khó khǎn, vì trong công việc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã phạm nhiều sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng và phổ biến. Nhưng chúng ta lại có những điều kiện thuận lợi để dựa vào đó mà khắc phục sai lầm và khó khǎn và giải quyết tình hình phức tạp: Nhân dân ta tốt, Đảng ta có truyền thống đoàn kết chặt chẽ và phấn đấu anh dũng, đảng viên và cán bộ ta rất tin tưởng ở Trung ương Đảng và Chính phủ.

Khó khǎn còn nhiều, nhưng nó là tạm thời. Còn những điều kiện thuận lợi là những điều kiện cǎn bản.

Chúng ta kiên quyết sửa chữa thì nhất định sửa chữa được khuyết điểm, khắc phục được khó khǎn, phát huy được thành tích.

Để đạt mục đích ấy, mỗi một đảng viên, mỗi một cán bộ đều phải quyết tâm phấn đấu để chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Trung ương, đều phải thấy rõ những khó khǎn, phức tạp, đều phải nắm vững tình hình, đều phải kiên quyết sửa chữa.

Từ Trung ương đến chi bộ xã đều phải làm đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách; đều phải chống cái tệ sùng bái cá nhân và quan liêu mệnh lệnh; đều phải thật thà tự phê bình và phê bình thẳng thắn; đều phải thật sự dân chủ.

Trong khi sửa chữa, các cấp khu, tỉnh, huyện, xã sẽ gặp nhiều vấn đề rất phức tạp. Thí dụ: Làm thế nào để thật sự đoàn kết nông thôn? Làm thế nào để giải quyết hợp tình hợp lý vấn đề tinh thần và vấn đề vật chất cho mọi người và mọi từng lớp trong thôn xã, v.v.? Nhưng dù phức tạp mấy, chúng ta nắm vững chính sách của Đảng, làm đúng nghị quyết của Trung ương, theo đúng đường lối quần chúng, thì chúng ta có thể giải quyết được cả.

Một điều nữa cần phải chú ý là: Khi gặp tình hình chuyển mới, thì các cấp uỷ địa phương phải báo cáo ngay và đề nghị cách giải quyết, để cấp trên kịp thời giúp ý kiến.

Các đồng chí về địa phương cần phải làm cho cán bộ và đảng viên thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình cùng quyết tâm sửa chữa khuyết điểm sai lầm của Trung ương, làm cho mọi người đều hǎng hái, kiên quyết và tin tưởng.

Chúng ta đã thấy sai lầm khuyết điểm. Bộ Chính trị quyết ra sức sửa chữa. Tôi thay mặt Trung ương kêu gọi toàn thể đảng viên, toàn thể cán bộ, toàn thể nhân dân, đều phải ra sức giúp Bộ Chính trị sửa chữa.

Toàn Đảng ta, toàn dân ta đoàn kết nhất trí, thì dù sai lầm khuyết điểm nhiều mấy, chắc chắn cũng sửa chữa được.

Những khó khǎn phức tạp hiện nay cũng là một cuộc thử thách lớn. Vượt qua cơn sóng gió này, kinh nghiệm ta sẽ nhiều thêm, lực lượng ta sẽ mạnh thêm, thành tích ta sẽ mở rộng thêm và Đảng ta nhất định sẽ củng cố thêm và phát triển thêm.

Trên kia tôi đã nêu ưu điểm của Hội nghị này. Đây tôi phải phê bình khuyết điểm của Hội nghị là chuẩn bị không đầy đủ, thời gian kéo quá dài… Tôi thay mặt Bộ Chính trị hứa với các đồng chí: Hội nghị Trung ương lần sau nhất định sẽ tiến bộ hơn lần này.

————————–

Nói ngày 1-10-1956.
Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn