Lời phát biểu tại buổi mít ting của nhân dân Bucarét (20-8-1957)

Các bạn hãy cho phép tôi chuyển lời chào mừng anh em của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Rumani và chuyển lời chào thắm thiết của nhân dân Hà Nội tới các anh chị em Bucarét… Cách đây vào khoảng 12 nǎm, chỉ mới có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa độc nhất trên thế giới với 200 triệu dân và chiếm 1/6 diện tích trái đất. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống to lớn với hơn 900 triệu người và chiếm 1/3 diện tích trái đất.

Chỉ cách đây 12 nǎm, đất nước Liên Xô bị chiến tranh tàn phá; các nước xã hội chủ nghĩa khác thì bị kiệt quệ sau những nǎm bị quân đội Hítle chiếm đóng. Trung Quốc còn ở dưới ách thống trị của Quốc dân đảng. Ngày nay, Liên Xô đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản và đang cố gắng để trong một thời gian thật ngắn, sẽ vượt các nước tư bản tiên tiến nhất về sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Tại các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đang có những tiến bộ to lớn về chính trị, kinh tế và xã hội. ở những nước này, dưới sự lãnh đạo của đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhân dân lao động đã nắm chính quyền, đang xã hội hoá công nghiệp, bắt đầu thực hiện việc xã hội hoá nông nghiệp, phổ cập vǎn hoá sâu rộng trong nhân dân.

Kết quả là chủ nghĩa xã hội đã trở thành một lực lượng hùng mạnh. Đó là lực lượng của hơn 900 triệu con người đã giác ngộ, có một nền kinh tế thống nhất làm hậu thuẫn; và được sự lãnh đạo của những đảng đã được rèn luyện trong cuộc chiến đấu gay go chống phát xít và đế quốc. Chúng tôi đã thấy rõ lực lượng hùng mạnh đó trong cuộc đi thǎm này. Chúng tôi đã đi 45 ngày và hơn 22 ngàn cây số, đã thǎm nhiều nước anh em. Nay chúng tôi đến đất nước Rumani tươi đẹp. Tuy vậy chúng tôi vẫn luôn luôn ở trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa. Đâu đâu, chúng tôi cũng thấy nhân dân các nước vui vẻ, sung sướng, tự hào về những thành tích của mình, làm việc cho hoà bình và cho chủ nghĩa xã hội.

Và chính anh chị em Rumani cũng nhận thấy những thay đổi sâu sắc ấy trong đất nước các bạn. Rumani vốn là một nước giàu có không những về mỏ mà còn về nông nghiệp. Nhưng cách đây 12 nǎm, hầm mỏ của Rumani còn ở trong tay bọn đế quốc nước ngoài và tư bản trong nước, đất đai còn ở trong tay bọn địa chủ, khắp nơi nhân dân sống trong cảnh bần cùng. Ngày nay, nền công nghiệp được xã hội hoá, công nhân trở thành người chủ của nhà máy. Dầu lửa là một trong những tài nguyên chính của Rumani đã sản xuất quá con số trước chiến tranh và trở thành tài nguyên của nhân dân. Ngày nay, các bạn đã tự sản xuất lấy những máy móc để khai thác dầu lửa. Kỹ nghệ hoá học, luyện kim trước đây không hề có ở Rumani, ngày nay đã trở thành một nguồn lợi quan trọng của nền kinh tế. Những tiến bộ của công cuộc xã hội hoá và cơ giới hoá ở nông thôn đã làm cho nền nông nghiệp vượt quá mức sản xuất trước chiến tranh. Trường học được xây dựng khắp nơi làm cho trẻ em cũng như nhân dân lao động đều được học vǎn hoá. Công nhân, nông dân, trí thức Rumani, các bạn đều sung sướng bởi vì các bạn đã làm chủ đất nước, làm chủ những tài nguyên của đất nước. Các cháu thiếu niên Rumani, các cháu yêu đời, bởi vì các cháu làm chủ tương lai của mình và đến lượt các cháu, các cháu sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sức mạnh của Rumani là sức mạnh của đại gia đình xã hội chủ nghĩa, cũng như sức mạnh của mỗi nước xã hội chủ nghĩa là sức mạnh của Rumani.

Song những đám mây đen vẫn còn lởn vởn ở chân trời: Chủ nghĩa đế quốc xâm lược vẫn luôn luôn rình mò ở bên ngoài biên giới Rumani, cũng như ở miền Nam nước chúng tôi. Nhưng chúng ta không cô độc trong cuộc chiến đấu cho hoà bình. Sự đoàn kết trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa là sức mạnh của chúng ta. Lực lượng phản động quốc tế sẽ tan nát trước bức thành đồng đó. Sự đoàn kết trong nước chúng ta là sức mạnh của chúng ta: Đoàn kết trong Đảng và Chính phủ, đoàn kết giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân. Sự đoàn kết đó sẽ chiến thắng tất cả những khó khǎn nội bộ. Bởi vì chúng ta là những người cộng sản trung thành với những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin, trung thành với ngọn cờ vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mà chúng ta sắp kỷ niệm lần thứ 40, chúng ta chắc chắn bảo vệ được sự đoàn kết đó trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và trong nước chúng ta. Không một lực lượng phản động nào trên thế giới có thể phá hoại được sự đoàn kết ấy.

Các đồng chí sắp kỷ niệm ngày giải phóng Tổ quốc vẻ vang của mình. Tôi xin thay mặt nhân dân, Đảng và Chính phủ Việt Nam, chúc mừng trước các đồng chí và toàn thể nhân dân Rumani anh em. Chúng tôi hoan nghênh những thắng lợi của các đồng chí trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chúc các đồng chí giành được nhiều thắng lợi mới trong việc thực hiện kế hoạch 5 nǎm hiện nay.

Kế hoạch của các đồng chí được thực hiện, ngoài việc mang lại hạnh phúc cho nhân dân Rumani, sẽ còn góp thêm sức mạnh cho Việt Nam chúng tôi trong cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội dần dần từng bước. Hôm nay, chào mừng những thắng lợi của nhân dân Rumani, chúng tôi cũng chào mừng những thắng lợi của tất cả các nước anh em trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chào mừng tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa chúng ta, chào mừng tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta…

——————————

Nói ngày 20-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.132-134.
cpv.org.vn