Thư gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình (24) (16-8-1958)

Kính gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình,

Trong tình hình hiện nay, Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình họp là rất hợp thời.

Nhân dịp Đại hội, tôi thân ái gửi lời chào các đại biểu.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của Đại hội hoà bình thế giới ở Xtốckhôm (25) vừa rồi.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích của nhân dân Việt Nam ta góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới.

Hiện nay, nhiệm vụ của phong trào hoà bình là kiên quyết đòi quân đội Mỹ – Anh rút ra khỏi Libǎng và Gióocđani;

Đấu tranh đòi cho được giảm quân bị, ngừng thử và cấm dùng các thứ vũ khí nguyên tử và khinh khí;

Bỏ các khối quân sự, các cǎn cứ quân sự ở nước ngoài;

Ký hiệp ước an ninh tập thể châu Âu và châu Á;

Chấm dứt mọi sự can thiệp, tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc;

Mở rộng việc trao đổi kinh tế, vǎn hoá giữa các nước trên nguyên tắc bình đẳng hai bên cùng có lợi.

Để nhân dân ta góp sức với nhân dân thế giới làm tốt nhiệm vụ đó, tôi thấy Đại hội hoà bình Việt Nam nên chú ý những điểm cǎn bản sau đây:

– Bảo vệ hoà bình tức là chống chiến tranh. Ai cũng biết kẻ gây ra chiến tranh là chủ nghĩa thực dân đế quốc xâm lược, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Cho nên, muốn chống chiến tranh, muốn bảo vệ hoà bình thì phải chống chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu.

– Nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đang đấu tranh giải phóng và nhân dân các nước vừa thoát khỏi ách thực dân thì đang đấu tranh giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đó là những người đang trực tiếp làm cho chủ nghĩa thực dân đế quốc suy yếu. Đó là lực lượng to lớn bảo vệ hoà bình thế giới. Cho nên phong trào hoà bình phải gắn liền với phong trào độc lập dân tộc.

– Phong trào hoà bình cần đoàn kết tất cả các lực lượng đấu tranh cho hoà bình. Nhưng cần lấy lực lượng các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu làm trụ cột. Vì các nước xã hội chủ nghĩa chủ trương thực hiện nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình giữa hai chế độ khác nhau và kiên quyết chống chủ nghĩa thực dân đế quốc xâm lược, đồng thời có lực lượng vững mạnh, nhất là có Liên Xô và Trung Quốc đủ khả nǎng ngǎn ngừa chiến tranh.

Cǎn cứ vào nhận định ấy, phong trào hoà bình Việt Nam ta cần kiên quyết chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, kiên quyết đấu tranh cho Hiệp định Giơnevơ được thi hành đầy đủ để tranh thủ thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình; tham gia động viên thi đua xây dựng miền Bắc vững mạnh để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà; ra sức ủng hộ phong trào độc lập dân tộc và hưởng ứng các phong trào hoà bình quốc tế; đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, với nhân dân các nước Á – Phi và nhân dân toàn thế giới.

Giữ gìn hoà bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi người dân

Việt Nam phải là một chiến sĩ hǎng hái đấu tranh cho hoà bình.

Tôi chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các đại biểu mạnh khoẻ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 nǎm 1958
HỒ CHÍ MINH

——————————————

Báo Nhân dân, số 1618, Ngày 17-8-1958.

(24) Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình: Họp tại Hà Nội, ngày 16-8-1958. Dự Đại hội có 700 đại biểu trong Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, đại biểu các đảng, các đoàn thể ở trung ương và Hà

Nội, đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các khu, tỉnh, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Các đại biểu đã nhất trí thông qua bản Nghị quyết của Đại hội và danh sách 63 vị do Đại hội giới thiệu vào Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam. Bản nghị quyết của Đại hội nêu rõ lập trường của nhân dân Việt Nam hưởng ứng phong trào hoà bình thế giới, ủng hộ phong trào độc lập dân tộc và đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới; kiên quyết đấu tranh chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam. Đại hội cũng bày tỏ sự hưởng ứng của nhân dân ta đối với Nghị quyết của Đại hội Xtốckhôm, đòi Mỹ, Anh rút quân khỏi Libǎng và Gioócđani, cấm thử vũ khí nguyên tử, thực hiện giải trừ quân bị, làm cho tình hình thế giới bớt cǎng thẳng… Tr.217.

(25) Đại hội hoà bình thế giới: Họp ở Xtốckhôm (Thuỵ Điển) từ ngày 16 đến ngày 22-7-1958. Dự Đại hội có 1800 đại biểu của hơn 100 nước trên thế giới, trong đó có Đoàn đại biểu nước ta.

Đại hội đã nhất trí lên án hành động xâm lược của Mỹ và Anh ở Trung Đông; đòi Mỹ, Anh phải rút quân khỏi Libǎng và Gioócđani. Đại hội ra quyết nghị đòi ngừng ngay việc thử vũ khí nguyên tử và đi đến giải trừ quân bị. Đại hội kêu gọi các lực lượng hoà bình thế giới đoàn kết rộng rãi, mở rộng hàng ngũ để động viên nhân dân các nước tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh cho hoà bình. Đại hội đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta. Tr.217.

cpv.org.vn